Tributació per IVA o per ITP i AJD?

Tant l’impost sobre el valor afegit (IVA) com l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), graven la transmissió de béns i drets. S’aplica l’IVA quan qui transmet és empresari o professional i s’aplica el concepte “transmissions patrimonials oneroses” (TPO) de l’ITP i AJD quan qui transmet és un particular.

Determinats actes o operacions poden estar subjectes bé a l’impost sobre el valor afegit (d’ara endavant IVA) o bé a l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (d’ara endavant ITP i AJD) en la seva versió de transmissions patrimonials oneroses (TPO), depenent de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

Partint del supòsit que un mateix acte no pot quedar sotmès a tributació simultània per tots dos impostos, caldrà establir una sèrie d’incompatibilitats entre IVA i ITP i AJD, partint de la premissa fonamental que només es pot liquidar un acte per la modalitat de TPO quan no es trobi subjecte prèviament a IVA ni a la modalitat d’operacions societàries de l’ITP i AJD.

En funció de l’anterior, caldrà plantejar-se en primer lloc quines operacions queden subjectes a IVA, sabent que allò que no quedi dins de l’IVA, s’haurà de liquidar per ITP i AJD.

A l’efecte de l’IVA, tenen la consideració d’empresaris o professionals:

  • Les persones o entitats que realitzin activitats empresarials o professionals que impliquen l’ordenació per compte propi de factors de producció materials i humans o un d’ells, amb la finalitat d’intervenir en la producció o distribució de béns i serveis.
  • En particular, els arrendadors de béns.
  • Els qui efectuïn la urbanització de terrenys o la promoció, construcció o rehabilitació d’edificacions destinades, en tots els casos, a la seva venda, adjudicació o cessió per qualsevol títol, encara que sigui ocasionalment.

No tindrà la consideració d’empresaris o professionals els qui realitzin exclusivament lliuraments de béns o prestacions de serveis a títol gratuït, amb excepció de les societats mercantils, excepte prova en contrari.

Una diferència fonamental entre tots dos impostos és la possibilitat de deduir l’IVA quan el suporta un empresari. En tant que les quantitats pagades pel concepte “TPO” de l’ITP i AJD constitueixen un cost per a l’empresari, l’IVA no ho és, ja que, si escau, pot ser objecte de deducció en la declaració -liquidació corresponent.

Com a regla general es produeix la incompatibilitat entre tots dos impostos de manera que, en principi, les operacions realitzades per empresaris i professionals en l’exercici de la seva activitat empresarial o professional no estaran subjectes al concepte “TPO” de l’ITP i AJD, sinó a l’IVA.

No obstant això, la subjecció i tributació efectiva per l’IVA és compatible, si escau, amb la subjecció i gravamen pels conceptes d’operacions societàries i actes jurídics documentats de l’ITP i AJD.

Excepcions a la regla general

Les excepcions a aquesta regla són les operacions que sent realitzades per empresaris o professionals, estan subjectes al concepte “TPO” de l’ITP i AJD.

Podem realitzar la següent classificació:

1. Operacions realitzades per empresaris o professionals subjectes i exemptes d’IVA:

  • Els lliuraments, arrendaments, constitució o transmissió de drets reals de gaudi sobre béns immobles, tret que procedeixi la renúncia a l’exempció en l’IVA.
  1. lliuraments de terrenys no edificables;
  2. segons i ulteriors lliuraments d’edificacions.

Des de l’1 de gener del 2015, la renúncia a l’exempció procedirà quan l’adquirent sigui un empresari o professional que tingui dret a la deducció total o parcial de l’impost suportat en realitzar l’adquisició o en funció de la destinació previsible de l’immoble adquirit.

Fins a 31 de desembre del 2014, la renúncia a l’exempció només procedia quan l’adquirent era un empresari o professional i, en funció de la seva destinació previsible, tenia dret a la deducció total de l’impost suportat per les corresponents adquisicions.

La renúncia s’haurà de comunicar fefaentment a l’adquirent amb caràcter previ o simultani al lliurament dels corresponents béns. Es considera que la renúncia ha estat comunicada de forma fefaent quan consta en l’escriptura pública que el transmitent ha rebut una quantitat de diners en concepte d’IVA, encara que no aparegui la renúncia expressa a l’exempció. No obstant això, en tot cas s’exigeix una declaració subscrita per l’adquirent en la qual acrediti complir els requisits de ser subjecte passiu i tenir dret a la deducció total o parcial de les quotes de l’IVA o bé, que la destinació previsible per al qual els immobles adquirits seran utilitzats l’habilita per a l’exercici del dret a la deducció, totalment o parcial.

  • La transmissió de valors d’entitats l’actiu de les quals estigui constituït almenys en un 50% per immobles situats en territori espanyol, o en l’actiu de les quals s’incloguin valors que li permetin exercir el control en una altra entitat amb un actiu integrat almenys en un 50% per immobles radicats a Espanya. Com a resultat de la transmissió o adquisició, l’adquirent ha de poder exercir el control sobre aquestes entitats o, una vegada obtingut aquest control, poder augmentar-ne la quota de participació.
  • La transmissió de valors rebuts per aportacions de béns immobles realitzades en ocasió de la constitució o ampliació del seu capital social, sempre que entre la data d’aportació i la de transmissió no hagi transcorregut un termini de tres anys.

Queden exceptuades de tributació pel concepte TPO les transmissions de valors anteriors admesos a negociació en un mercat secundari oficial, sempre que la transmissió es produeixi amb posterioritat al termini d’un any des de la seva admissió a negociació i, en tot cas, quan la transmissió es realitzi en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició.

2. Operacions realitzades per empresaris o professionals no subjectes a IVA:

  • Els lliuraments d’immobles inclosos en la transmissió d’un conjunt d’elements corporals o incorporals que constitueixin una unitat econòmica autònoma capaç de desenvolupar una activitat econòmica pels seus propis mitjans, és a dir, quan aquestes transmissions no constitueixin una mera cessió de béns.

Coordinació IVA – transmissions patrimonials oneroses

La coordinació IVA – ITP i AJD exigeix que totes les transmissions de béns immobles subjectes i no exemptes d’IVA es liquidin, sense excepció, per aquest impost. Si, malgrat això, s’autoliquiden pel concepte “TPO” de l’ITP i AJD, no s’eximirà als subjectes passius de les seves obligacions respecte a l’IVA, sense perjudici que poden sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts.

L’ingrés de l’IVA se suspendrà sense aportació de garanties quan es comprovi que per la mateixa operació s’ha satisfet l’ITP i AJD pel concepte “TPO”.

I al revés, si procedint la liquidació pel concepte “TPO” de l’ITP i AJD, s’efectués indegudament la repercussió de l’IVA, el subjecte passiu d’aquell concepte haurà de complir la seva obligació, sense perjudici del dret del transmitent a la devolució dels ingressos indeguts per IVA.

L’ingrés de l’ITP i AJD pel concepte “TPO” se suspendrà sense aportació de garanties quan es comprovi que per la mateixa operació s’ha satisfet IVA i el subjecte passiu no tingui dret a la completa deducció de l’import suportat indegudament.

Coordinació IVA – actes jurídics documentats (documents notarials)

Actes jurídics documentats (AJD), en la seva modalitat documents notarials (DN), grava les escriptures, actes i testimoniatges notarials a través d’una quota fixa i d’una quota variable (primeres còpies).

La imposició per AJD (DN) és plenament compatible amb el gravamen per l’IVA, de tal forma que les operacions subjectes a l’IVA que es formalitzin en document notarial quedaran subjectes tant a la quota fixa com a la variable d’AJD (DN).

Coordinació TPO – actes jurídics documentats (documents notarials)

La imposició per TPO és incompatible amb la quota variable d’AJD (DN), per la qual cosa les operacions subjectes a TPO que es formalitzin en document notarial quedaran subjectes únicament a la quota fixa d’AJD.