Informació sobre el tractament de les seves Dades Personals actualment a les nostres bases de dades, per a les quals es van prestar o es presten serveis de Grup Carles Gestió i Projectes, S.L.

 • Responsable del tractament: Grup Carles, Gestió i Projectes, S.L. Rambla Sant Ferran, 45, 08700 Igualada (Barcelona). Telèfon 93 801 72 20. E-mail gcarles@gcarles.com.
 • Finalitat:
  • La Prestació dels diferents serveis propis de la nostra empresa referents a l’assessorament fiscal, laboral i seguretat social, comptable, jurídic, enginyeria i sostenibilitat, automòbils, consultoria, recursos humans i immobiliaris.
  • Servei de comunicació de temes d’actualitat sobre cadascun dels serveis relacionats.

Les dades es conservaran mentre duri la relació contractual.

 • Legitimació: La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats descrites és el consentiment que se li sol·licita a l’Usuari, sense que en cap cas la seva retirada condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.
 • Destinataris: Les dades seran cedides a empreses del grup, així com aquelles derivades de requeriments de tipus legal i/o d’organismes públics o privats per al correcte desenvolupament per al compliment del servei. Grup Carles Gestió i Projectes utilitza un programari de gestió de tractament de dades amb servidors propis, ubicats a la UE, i compleix les seves respectives normatives de Protecció de Dades.
 • Drets: Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament.
 • Procedència: El propi interessat.


Política de privacitat

I.- Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

La present política de privacitat (en endavant, la “Política de Privacitat”) s’aplica a totes les dades de caràcter personal que l’usuari aporti a Grup Carles, amb domicili a Igualada, a la Rambla Sant Ferran, 45 (en endavant ”Grup Carles”) a través de formularis online, o en realitzar una contractació de servei a través de la seva pàgina web. Les dades seran cedides a empreses del grup, així com aquelles derivades de requeriments de tipus legal i/o d’organismes públics o privats per al correcte desenvolupament per al compliment del servei. Grup Carles Gestió i Projectes utilitza un programari de gestió de tractament de dades amb servidors propis, ubicats a la UE, i compleix les seves respectives normatives de Protecció de Dades.

Als efectes de la present Política de Privacitat, ha d’entendre’s com a “Usuari” tota persona física interessada en els productes i serveis que Grup Carles ofereix a través de les seves pàgines web. Grup Carles, com a responsable del tractament, sol·licitarà, amb caràcter previ a l’aportació de les seves dades de caràcter personal, el consentiment exprés de l’Usuari a la present Política de Privacitat, quan així sigui necessari, i a qualsevol altre aspecte que requereixi la seva prèvia autorització. L’objectiu de la Política de Privacitat de Grup Carles és donar transparència a la informació de com tractem les seves dades en els nostres Sistemes d’Informació i les dades que l’usuari pugui introduir a la web.

L’Usuari podrà posar-se en contacte amb l’àrea de Compliment Legal i Normatiu de Grup Carles a través de gcarles@gcarles.com, en cas de qualsevol dubte o necessitat que pugui tenir en matèria de protecció de dades.

II.- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

S’informa a l’Usuari que Grup Carles tractarà les dades de caràcter personal que l’Usuari faciliti a través dels formularis online o durant el procés d’alta de forma presencial a la nostra empresa de la contractació d’alguns dels nostres serveis de Grup Carles, per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura en què existeixi una base legal per a cada tractament, segons s’explica més endavant:

 • Serveis de Gestió Fiscal / Comptable.
 • Serveis de Gestió Laboral i Seguretat Social.
 • Serveis Jurídics.
 • Serveis de Tràmits d’Automòbils.
 • Serveis d’Enginyeria i sostenibilitat
 • Serveis de Consultoria
 • Serveis de Recursos Humans
 • Serveis Immobiliaris
 • Serveis de comunicació de temes d’actualitat sobre cadascun dels serveis relacionats.

III.- Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

 • La base legal per al tractament de les dades per a les finalitats de l’apartat II, és l’execució del contracte de prestació de serveis i/o el consentiment que se sol·licita a l’Usuari, sense que en cap cas la seva retirada condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis.

Grup Carles, en el moment de registre, recollirà i tractarà les dades de caràcter personal imprescindibles per al servei/s requerit/s. Es recolliran i tractaran les dades necessàries per gestionar el corresponent servei/s (entre elles, nom, cognoms, DNI, domicili, etc.) L’Usuari coneix i accepta que la no complimentació de certes dades de caràcter personal impedirà a Grup Carles prestar tots aquells serveis vinculats a aquestes dades. En cap cas, Grup Carles, cedirà aquestes dades o les destinarà a un ús diferent de l’aquí indicat expressament. Durant el procés de registre, l’Usuari serà informat del caràcter obligatori de la recollida d’algunes de les dades per a la prestació dels serveis de Grup Carles.

IV.- Per quant temps conservem les seves dades personals?

Grup Carles conservarà les dades dels seus clients mentre duri la seva relació contractual.

V.- Qui té accés a les seves dades personals?

Professionals de Grup Carles assignats per a la correcta gestió dels corresponents serveis i amb les degudes autoritzacions d’accés per a cadascun d’ells.

Organismes públics o privats per al correcte compliment i tramitació del servei prestat.

VI.- Quins són els drets dels usuaris?

Grup Carles informa l’Usuari sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com de rebutjar el tractament automatitzatde les dades personals recollides per Grup Carles.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per l’Usuari i, en el seu cas, qui el representi, mitjançant sol·licitud escrita i firmada adreçada a la següent adreça: Rambla Sant Ferran, 45, 08700, Igualada. Aquesta sol·licitud haurà de contenir, a l’apartat de l’assumpte, la referència “Protecció de dades” i haurà d’incloure les següents dades: Nom i cognoms de l’Usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud. En el cas de representació, aquesta haurà de provar-se mitjançant document fefaent. Així mateix, l’Usuari podrà exercitar aquests drets a través del correu electrònic gcarles@gcarles.com.

A més dels anteriors drets, l’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment anteriorment descrit, sense que aquesta retirada afecti a la licitud del tractament anterior a la seva retirada. Grup Carles podrà continuar tractant les dades de l’Usuari en la mesura en què la normativa aplicable ho permeti.

Grup Carles recorda a l’Usuari que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent.

VII.- Baixa en el servei de l’enviament de comunicacions d’actualitat.

Tal i com s’ha mencionat a l’apartat anterior, l’Usuari té dret a revocar, en qualsevol moment, el consentiment prestat per a l’enviament de comunicacions comercials, amb la simple notificació a Grup Carles per la qual informa que no desitja seguir rebent comunicacions comercials. Per a això, l’Usuari podrà, o bé revocar el seu consentiment en la forma descrita a l’apartat anterior, o bé clicant a l’enllaç inclòs en cada comunicat comercial, cancel·lant, per tant, l’enviament de comunicacions comercials electròniques.

VIII.- A partir de quina edat pot l’Usuari accedir als nostres productes i serveis?

La web de Grup Carles no s’adreça a menors de 18 anys. En acceptar la present Política de Privacitat, l’Usuari declara i garanteix que és major de 18 anys.

IX.- Quines mesures de seguretat tenim implementades?

Grup Carles es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Grup Carles té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana com del medi físic o natural, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Grup Carles, entitat preocupada per la privacitat, en ordre a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació a la seva organització, manté contínuament la supervisió, control i avaluació dels seus processos per assegurar el respecte a la privacitat i seguretat de la informació, segons els estàndards internacionals.

X.- Ús de galetes

La nostra pàgina web utilitza galetes únicament per al correcte funcionament de la pàgina www. gcarles.com

XI.- Enllaços

La pàgina web de Grup Carles pot incloure hipervincles a altres llocs que no són operats o controlats per Grup Carles. Per aquest motiu, Grup Carles no garanteix, ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat i actualitat dels continguts d’aquests llocs webs o de les seves pràctiques de privacitat. Li demanem que, abans de proporcionar la seva informació personal a aquests llocs web aliens a Grup Carles, tingui en compte que el compliment en matèria de protecció de dades pot diferir dels nostre.

XII.- Modificació de la Política de Privacitat

Grup Carles podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat li serà degudament notificada a l’Usuari perquè quedi informat dels canvis realitzats en el tractament de les seves dades personals i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, l’Usuari pugui atorgar el seu consentiment.