Si a vostè o a la seva empresa li toca la loteria de nadal què ha de saber en relació amb la tributació d’aquest premis?

Estaran exempts els premis que tinguin un import íntegre igual o inferior a 2.500 euros. Els premis amb un import íntegre superior a 2.500 euros solament tributaran respecte de la part que excedeixi d’aquest import. Els contribuents de l’IRPF que resultin agraciats i hagin suportat la retenció al moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació. La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20%. Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Li recordem que si la seva empresa ha adquirit números de la Loteria de Nadal i els repartirà en participacions entre els seus clients, recordi que des de l’1 de gener de 2013 els premis d’aquesta loteria (a més dels de la Creu Roja, l’ONCE i els de determinades loteries autonòmiques) han deixat d’estar totalment exempts en l’IRPF, i estan subjectes a una tributació fixa (gravamen especial) del 20%.

Els contribuents de l’impost sobre societats que obtinguin un premi subjecte al gravamen especial hauran d’incloure, tal com feien abans de l’1 de gener de 2013, l’import del premi entre les rendes del període subjectes a l’impost i la retenció/ingrés a compte del 20% suportat com un pagament a compte més.

Gravamen especial del 20%

Des de l’01-01-2013 se sotmet a tributació, a través d’un gravamen especial, entre d’altres, els premis pagats corresponents a les loteries i apostes organitzades per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

La norma estableix que els perceptors d’aquests premis, sigui quina sigui la seva naturalesa, al moment del cobrament, suportaran una retenció o ingrés a compte que l’ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la SELAE.

Atenció. S’exigirà de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat.

Exempció

Estaran exempts els premis d’un import íntegre igual o inferior a 2.500 euros. Els premis amb un import íntegre superior a 2.500 euros solament tributaran respecte de la part de l’import que n’excedeixi.

Els contribuents de l’IRPF o els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció al moment de l’abonament del premi no hauran de presentar cap altra autoliquidació.

Retenció

La base de la retenció del gravamen especial estarà formada per l’import del premi que excedeixi de la quantia exempta. El percentatge de retenció o ingrés a compte serà del 20 per cent.

I com tributen les participacions o els premis compartits?

Si té una partició pot ser que també sofreixi la retallada fiscal. Cal tenir en compte que a efectes fiscals les participacions no existeixen i el que tributa és el dècim. Per tant, si té una participació d’un dècim i aquest dècim és premiat amb més de 2.500 € s’aplicarà la retenció i cobrarà el que li correspongui proporcionalment una vegada descomptats impostos.

La retenció s’aplicarà a qui sigui el dipositari del dècim o gestor de cobrament i aquest a continuació haurà de repartir el premi net (després d’impostos) entre els participants.

Atenció. En el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries, etc.),  qui procedeixi al seu repartiment que figuri com a beneficiari únic (o com a gestor de cobrament) per haver-ho manifestat així al moment del cobrament del premi, haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions, sent per tant necessària la identificació de cada guanyador així com del seu percentatge de participació.

Identificació

La SELAE haurà de procedir a identificar als guanyadors dels premis sotmesos a gravamen, és a dir, els que siguin superiors a 2.500 € per dècim, independentment que el premi hagi estat obtingut per un de sol o bé conjuntament per diverses persones o entitats.

El gestor del dècim haurà d’estar en condicions d’acreditar davant l’Administració Tributària que el premi ha estat repartit als titulars de participacions perquè quan es divideixi el premi no es consideri com una donació i es gravi amb l’impost de successions i donacions.

Atenció. És recomanable que els dècims premiats es cobrin a través de les entitats bancàries i que al propi banc s’identifiqui amb nom, cognoms i DNI a cadascuna de les persones amb les qui s’ha compartit el dècim afortunat. L’efecte negatiu de no donar les dades identificatives de la llista de premiats al banc és que no arribin adequadament a l’Agència Tributària. En aquest cas, el comprador del dècim el cobrarà al banc (amb la retenció del 20% igualment aplicada per endavant), però a l’hora de repartir-ho entre les persones amb les quals compartia aquest dècim (serà complicat justificar davant l’Administració Tributària l’origen dels fons), el lliurament es podria considerar una donació i, per tant, gravar-se amb l’impost de donacions.

No residents sense establiment permanent

Addicionalment, els contribuents no residents sense establiment permanent que resultin agraciats i hagin suportat la retenció al moment de l’abonament del premi podran sol·licitar la devolució que pogués correspondre’ls per aplicació d’un conveni per evitar la doble imposició internacional.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.