Renda 2016: En general… poques sorpreses ens esperen

Després de les importants modificacions experimentades en l’exercici 2015, en el qual va entrar en vigor la darrera reforma fiscal, ens toca ara escometre la declaració de renda del 2016 sense canvis normatius rellevants.

La gran majoria de contribuents ja disposa d’unes expectatives concretes sobre el resultat de la seva declaració, normalment determinat per la previsió efectuada durant el propi exercici amb els pre-càlculs de declaració simulada i les decisions adoptades als darrers mesos o dies de l’any, com és ara l’aportació extraordinària als plans de pensions, l’avançament d’hipoteques, la planificació de les compensacions de plusvàlues i minusvàlues de guanys patrimonials i d’altres.

Conseqüència també de la darrera reforma fiscal, l’exercici 2016 serà també el primer en què les societats civils amb activitat mercantil passen a tributar per l’Impost sobre Societats en comptes de fer-ho per l’I.R.P.F. amb el mecanisme d’atribució de les rendes als seus socis, mecanisme que sols persisteix per a les entitats com les comunitats de béns sense activitat mercantil o les preexistents abans de la reforma fiscal.

També l’exercici 2016 serà diferent per a bona part dels emprenedors autònoms acostumats a tributar pel sistema de mòduls i que en l’exercici 2016 serà el primer en el qual tributaran per estimació directa, degut a l’expulsió del règim de mòduls, ja sigui per la quantia del seu volum de facturació o per la pròpia activitat desenvolupada. Recordem que de les activitats a mòduls que fins al 31/12/2015 estaven sotmeses a retenció en la seva facturació, sols n’han sobreviscut l’activitat de transport de mercaderies per carretera (epígraf 722), les agràries i les ramaderes.

Es pot destacar, tanmateix, la incidència que pot tenir per als contribuents afectats per la clàusula sòl en les seves hipoteques. Encara que en la gran majoria dels afectats serà en l’actual exercici 2017 on hauran obtingut la devolució dels imports pagats indegudament, en alguns casos ja s’han obtingut en els exercicis anteriors. En aquest sentit, haurem de tenir present el tractament fiscal definit pel Reial Decret-Llei 1/2017, en què s’estableix el procediment a seguir per regularitzar fiscalment les devolucions obtingudes, ja siguin pactades amb l’entitat financera o mitjançant sentència judicial. En algunes situacions, no caldrà fer declaracions complementàries, sinó que s’haurà de restituir la deducció per l’adquisició de l’habitatge habitual que s’havia obtingut en els exercicis no prescrits. En altres, com és el cas que la hipoteca hagués finançat un immoble destinat a lloguer, sí que caldrà presentar declaracions complementàries modificant les despeses deduïdes en cadascun dels exercicis no prescrits. En cap cas tributaran els interessos de demora que s’hagin percebut per part de les entitats financeres com a conseqüència del pagament indegut.

Per part de l’Agència Tributària, cal destacar l’eliminació definitiva del clàssic programa PADRE, que ja l’any anterior sols va poder ser utilitzat pels contribuents amb activitat econòmica. Enguany, la declaració s’ha de portar a terme mitjançant el sistema RENDA-WEB, que permetrà no sols la confecció de la declaració des de l’ordinador, la tauleta o el mòbil, sinó també la possibilitat de practicar rectificacions dintre del termini hàbil establert.

Per part dels professionals que ens dediquem a l’assessorament fiscal, hem de recomanar una vegada més, que es revisin les dades que Hisenda ens facilita, ja que en el moment en què confirmem la declaració, assumim plenament la responsabilitat amb totes les conseqüències, fet que pot comportar incórrer en errors que ens poden perjudicar i també haver d’afrontar expedients sancionadors.

Finalment, volem remarcar la conveniència d’una gestió professional continuada per tal de permetre assolir l’optimització fiscal amb els recursos legals que permet la normativa. Temes com l’aplicació correcta de les compensacions fiscals derivades de declaracions d’anys anteriors, com és ara disminucions patrimonials, plans de pensions, bases negatives i d’altres, han de permetre disminuir la càrrega fiscal de manera totalment ajustada amb la legalitat.

Jaume Carles

Economista – Gestor Administratiu – Assessor Fiscal

Demana hora per fer la Renda 2016 trucant al 93 801 72 27 o bé envia’ns un correu electrònic: