Renda 2015: Com em sortirà aquest any?

Aquesta és la pregunta que es fan molts contribuents persones físiques per aquestes dates. Els que volen estalviar ensurts, ja van fer els seus números en finalitzar l’any 2015, de manera que encara es pogués fer alguna cosa per rebaixar la factura fiscal (aportació a pla de pensions, amortització anticipada de l’hipoteca, etc.), moltes vegades amb el suport dels professionals que ens dediquem a l’assessorament fiscal.

A hores d’ara, sols podem fer l’aplicació correcta de la normativa, vetllant per l’optimització del plantejament de la declaració, vigilant per tal que no se’ns escapi res que ens pugui beneficiar legalment.

Doncs bé, la declaració d’enguany és la primera que es farà amb la reforma fiscal aprovada a finals de 2014. Encara que la norma legal aplicable segueix sent la Llei 35/2006, aquesta va ser modificada gairebé en la seva totalitat per la Llei  26/2014, de manera que es pot dir que només es conserva l’estructura de la Llei, però els canvis són notables en la major part del seu articulat.

Relacionem els canvis més significatius, sense entrar en excessiu detall:

EXEMPCIONS. S’amplia a determinades beques, s’estableix un límit en l’acomiadament de treballadors, plans d’estalvi a llarg termini, supressió de l’exempció de 1.500 euros en els dividends, etc.

RENDIMENTS DEL TREBALL. Nova restricció en l’aplicació dels rendiments irregulars, eliminació de la reducció general de 2.652 euros i la seva substitució per una nova despesa deduïble de 2.000 euros, eliminació de la reducció per prolongació de l’activitat laboral per a majors de 65 anys i modificacions en les quanties de les reduccions.

CAPITAL IMMOBILIARI. Supressió de la reducció del 100% del lloguer de joves i manteniment de la reducció del 60% de caràcter general per al lloguer d’habitatges.

CAPITAL MOBILIARI. Nou tractament de la distribució de la prima d’emissió i de les reduccions de capital per als valors no admesos a cotització.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Supressió de la reducció del 20% per manteniment de plantilla (ha estat en vigor els sis anys anteriors). Modificació restrictiva dels límits per la tributació per mòduls. Es rebaixen a la meitat els percentatges de deducció per inversió de beneficis en elements nous de l’immobilitzat material o en inversions immobiliàries afectes a l’activitat (curiosament aquesta deducció ha estat eliminada en l’Impost sobre Societats). Es limita a 2.000 euros l’import del 5% de despeses sense justificar en l’estimació directa simplificada. Reduccions per als autònoms amb rendiments nets inferiors a 12.000 euros.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS. La major part de modificacions comportaran una major tributació. Destaquen l’eliminació dels coeficients de correcció monetària i l’establiment d’un límit de 400.000 euros en les transmissions a les quals siguin aplicables els coeficients d’abatiment. Nou tractament de la venda de drets de subscripció dels valors cotitzats (amb retenció a partir de l’1 de gener de 2017). En positiu, hem de considerar el nou supòsit d’exempció per als majors de 65 anys en la transmissió de qualsevol element patrimonial que es reinverteixi en renda vitalícia, amb límit de 240.000 euros.

INTEGRACIÓ I COMPENSACIÓ DE RENDES Els guanys i pèrdues patrimonials de menys d’un any tornen a tributar a la base de l’estalvi. Es modifiquen les regles i els percentatges de compensació, establint-se un règim transitori per als anys 2015, 2016 i 2017 per a la compensació dels dos components de la base de l’estalvi (rendiments de capital mobiliari i guanys patrimonials).

PLANS DE PENSIONS. Es redueix a 8.000 euros el límit anual màxim d’aportació per a totes les edats. Per a les aportacions a favor del cònjuge el límit s’apuja de 2.000 a 2.500 euros. Els drets podran ser objecte de disposició anticipada si corresponen a primes amb almenys 10 anys d’antiguitat.

DEDUCCIONS. Es suprimeixen les deduccions estatals per compte estalvi empresa i per al lloguer de l’habitatge habitual (es manté transitòriament per als contractes anteriors a 2015 que haguessin tingut dret a la deducció). La deducció autonòmica a Catalunya pel mateix concepte es manté amb els mateixos criteris restrictius aplicables fins ara. També es suprimeix la compensació fiscal per capital mobiliari, d’important transcendència per als rendiments d’assegurances contractades abans de l’any 2006. En positiu, hem de considerar les noves deduccions de 1.200 euros per famílies nombroses i per descendents o ascendents amb discapacitats. En tenir el caràcter d’impostos negatius, molts beneficiaris d’aquestes noves deduccions ja hauran percebut anticipadament els imports corresponents, però s’haurà de revisar en el moment de fer la declaració si s’escau la deducció.

Finalment, mencionar que l’obligació de declarar passa d’11.200 a 12.000 euros per als contribuents que hagin percebut rendiments de treball de dos o més pagadors, mantenint-se els imports per als demés supòsits que obliguen  a declarar. Convé, no obstant, fer números per determinar si cal presentar la declaració per si es pot obtenir devolució total o parcial de les retencions practicades.

Caldrà, en cada cas i situació, valorar la conveniència de la intervenció del professional que ha de permetre assolir l’optimització fiscal amb els propis recursos legals que permet la normativa. Temes com l’aplicació correcta de les compensacions fiscals derivades de declaracions anteriors (disminucions patrimonials, plans de pensions, bases negatives, etc.) han de permetre disminuir la factura fiscal i això sols s’aconsegueix a través d’una gestió professional continuada.

Jaume Carles i Freixas

Área Fiscal i Comptable

Demanar hora de renda