Reial Decret Llei 21/2018: habitatge i lloguer

Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.