La reforma fiscal ha reduït els supòsits d’operacions vinculades

La nova Llei de l’impost sobre societats, que afecta els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, ha introduït algunes novetats, entre les quals destaca la modificació dels supòsits de vinculació. Es considera que un soci o accionista està vinculat a una societat quan tingui almenys un 25% de participació. Fins a 2014, existia vinculació quan el soci tenia almenys un 5% (en societats que no cotitzen en borsa) o un 1% (en el cas de societats cotitzades).

Qui tenen la consideració de persones o entitats vinculades?

 

D’acord amb la nova Llei de l’impost sobre societats, i amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir de l’01-01-2015, tenen la consideració de persones o entitats vinculades:

 

  • Una entitat i els seus socis o partícips.
  • Una entitat i els seus consellers o administradors, excepte en el corresponent a la retribució per l’exercici de les seves funcions.

Atenció. A partir de 2015 s’ha deixat de considerar vinculada la retribució que l’administrador percebi per l’acompliment d’aquest càrrec (signatura de comptes anuals, assistència a juntes, etc.). Així doncs, aquesta retribució no està subjecta a les obligacions de documentació d’operacions vinculades.

  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips, consellers o administradors.
  • Dues entitats que pertanyin a un grup.
  • Una entitat i els consellers o administradors d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.
  • Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat quan ambdues societats pertanyin a un grup.
  • Una entitat i una altra entitat participada per la primera indirectament en, almenys, el 25% del capital social o dels fons propis.
  • Dues entitats en les quals els mateixos socis, partícips o els seus cònjuges, o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau, participin, directament o indirecta, en, almenys el 25% del capital social o dels fons propis.

Atenció. S’ha incrementat del 5% al 25% el percentatge de participació mínim que ha de posseir un soci per estar vinculat amb la seva empresa.

Ja no es consideren vinculades les operacions que realitzi una societat amb els socis d’altres societats del seu mateix grup (o amb els cònjuges o familiars fins al tercer grau d’aquests socis).

  • Una entitat resident en territori espanyol i els seus establiments permanents a l’estranger.

En els supòsits en els quals la vinculació es defineixi en funció de la relació dels socis o partícips amb l’entitat, la participació haurà de ser igual o superior al 25%. L’esment als administradors inclourà als de dret i als de fet.

Existeix grup quan una entitat ostenti o pugui ostentar el control d’una altra o unes altres segons els criteris establerts en l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la seva residència i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats.

Reducció de supòsits de vinculació des de 2015

 

La nova Llei de l’impost sobre societats, que afecta els períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2015, ha introduït algunes novetats, entre les quals destaca la modificació dels supòsits de vinculació. Tenir clar quins són aquests supòsits és important, perquè la normativa de l’impost sobre societats obliga al fet que les operacions efectuades entre persones o entitats vinculades es valorin pel seu valor de mercat.

Els supòsits de vinculació s’han reduït. En concret, els casos suprimits són els següents:

– En les operacions entre una entitat i els seus consellers o administradors, la retribució per l’exercici de les seves funcions deixa de considerar-se operació vinculada. En canvi, la resta d’operacions entre una entitat i els seus consellers o administradors continuen considerant-se operacions vinculades.

– Una entitat i els socis o partícips d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

– Una entitat i els cònjuges o persones unides per relacions de parentiu, en línia directa o col·lateral, per consanguinitat o afinitat fins al tercer grau dels socis o partícips d’una altra entitat, quan ambdues entitats pertanyin a un grup.

– Dues entitats que formin part d’un grup que tributi en el règim dels grups de societats cooperatives.

– Com a novetat important per 2015 un soci o accionista està vinculat a una societat quan tingui almenys un 25% de participació. Fins a 2014, existia vinculació quan el soci tenia almenys un 5% (en societats que no cotitzen en borsa) o un 1% (en el cas de societats cotitzades).

Atenció. Les operacions entre empreses del mateix grup se segueixen considerant vinculades.

 

Documentació de les operacions

 

Recordi que les persones o entitats vinculades, a fi de justificar que les operacions efectuades s’han valorat pel seu valor de mercat, han de mantenir a la disposició de l’Administració tributària, d’acord amb principis de proporcionalitat i suficiència, la documentació específica regulada reglamentàriament.

No obstant això, hi ha una sèrie d’operacions que queden exceptuades d’aquesta obligació, les operacions realitzades entre entitats que s’integrin en un mateix grup de consolidació fiscal, les operacions realitzades amb els seus membres o amb altres entitats integrants del mateix grup de consolidació fiscal per les agrupacions d’interès econòmic i les unions temporals d’empreses, les operacions realitzades en l’àmbit d’ofertes públiques de venda o d’ofertes públiques d’adquisició de valors i aquelles que no superin conjuntament 250.000 euros amb una mateixa persona o entitat vinculada.

A més de l’anterior, aquesta documentació tindrà un contingut simplificat, amb algunes excepcions, en relació amb les persones o entitats vinculades l’import net de la xifra de negocis de les quals sigui inferior a 45.000.000 d’euros.

S’ha incrementat del 5% al 25% el percentatge de participació mínim que ha de posseir un soci per estar vinculat amb la seva empresa. Ja no es consideren vinculades les operacions que realitzi una societat amb els socis d’altres societats del seu mateix grup (o amb els cònjuges o familiars fins al tercer grau d’aquests socis).