Reclamació de devolució de la Plusvàlua Municipal

Durant el passat any 2017, el Tribunal Constitucional va dictar tres importants Sentències en relació amb la plusvàlua municipal, una relativa al territori comú, i les restants, respecte als territoris forals de Guipúscoa i Àlaba. Aquestes Sentències declaren inconstitucionals i nuls diferents articles de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, sense limitació temporal.

Bàsicament, declaraven inconstitucional la possibilitat de cobrar plusvàlua si no ha existit increment de valor del terreny, al mateix temps que disposaven que l’administrat ha de tenir la possibilitat de discutir els valors que l’administració local estableix discrecionalment.

Estem obligats, tant les persones físiques com les jurídiques, a abonar la plusvàlua municipal en totes les transmissions de béns immobles urbans (compravendes, herències, etc.) A l’efecte, resulta imprescindible analitzar l’impost que hem pogut pagar per aquest concepte amb la finalitat de reclamar, si s’escau, l’import indegudament ingressat a l’Administració.

És important senyalar que, actualment, existeix la tendència dels Tribunals a declarar nul·les i, conseqüentment, ordenar la devolució dels diners, en tots els casos de cobrament de plusvàlues, independentment de si va haver-hi o no augment del valor del terreny, sobre la base jurídica que la liquidació es va calcular en aplicació d’una normativa nul·la de ple dret.

És per això, i abans que l’Administració modifiqui la Llei, entenem que, si ha abonat l’impost de plusvàlua municipal en els últims 4 anys, o ha d’abonar-lo pròximament, ha d’assessorar-se sobre aquesta matèria, en defensa dels seus drets i interessos.

Verónica Tallón

Advocada experta en dret de família de Grup Carles Advocats