Quins tràmits cal realitzar quan mor un pensionista?

Quan mor un pensionista, els seus familiars tenen l’obligació de comunicar-ho a qui paga les seves pensions, bé sigui la Seguretat Social espanyola, els serveis socials autonòmics o la Seguretat Social d’un altre país estranger.

La normativa laboral obliga el pensionista a comunicar a l’entitat gestora les variacions tant d’índole econòmic, com els canvis de dades, o canvi de la situació familiar. Lògicament, la defunció del pensionista la comunicaran els familiars i és obligatori comunicar-la en tot cas. L’omissió de l’obligació de comunicar pot ser motiu d’infracció.

Atenció. Si aquest tràmit no s’arriba a realitzar, pot donar lloc a sancions. En tot cas, si s’ha cobrat alguna quantitat indegudament després de la defunció del pensionista, serà obligatòria la seva devolució, ja que les pensions no s’hereten. Una vegada mort el pensionista, s’extingeixen. Cobrar al llarg del temps la pensió d’un mort, ocultant aquesta informació a l’administració, és un delicte contra la Seguretat Social que pot donar lloc a sancions penals.

On cal comunicar-ho?

A Espanya, la comunicació més habitual serà a la Seguretat Social, concretament a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (l’INSS), que és l’organisme que gestiona el pagament de les pensions contributives d’incapacitat, viduïtat, jubilació, etc. i altres prestacions que el mort podrà estar cobrant.

Hi ha dues formes de fer aquest tràmit:

 

A) Comunicació en persona a les oficines de la  Seguretat Social

Aquest tràmit es realitza en els Centres d’Atenció de la Seguretat Social (CAISS),  per als quals cal sol·licitar cita prèvia. El termini per a comunicar la defunció del pensionista és de 30 dies hàbils (no compten dissabtes, diumenges ni festius) des del dia de la seva defunció.

L’única documentació que s’ha d’aportar, és l’original i còpia del certificat de defunció. L’organisme de la Seguretat Social lliurarà un resguard que s’ha notificat la defunció i la data en què s’ha produït la comunicació.

Quan es produeix la defunció d’un pensionista, la Seguretat Social paga el mes complet de pensió en el qual s’ha produït la defunció, amb independència del dia concret en què va tenir lloc la defunció, i a més, paga la part proporcional de la paga extra de la pensió, si n’hi hagués.  Com per exemple en les pensions de jubilació hi ha dues pagues extra al llarg de l’any, s’abonarà la part proporcional als mesos que no s’haguessin cobrat, a raó de un sisè de paga extra per cada mes.

 

B) Tràmit a través de la seu electrònica de la Seguretat Social

El tràmit de “Comunicació de defunció de perceptor de prestació” també es pot realitzar en línia.

També des de la seu electrònica i de forma presencial, hi ha un procediment perquè els familiars o hereus puguin sol·licitar a la Seguretat Social les “prestacions reportades i no percebudes per defunció del titular”, és a dir, reclamar a la Seguretat Social per exemple, el pagament de l’última mensualitat de pensió del mort amb la part proporcional de les pagues extra que no s’haguessin abonat.

A vegades també és necessari informar la comunitat autònoma de la defunció del pensionista, quan s’està cobrant una pensió no contributiva de jubilació o una pensió no contributiva d’invalidesa. Quan mor el pensionista, la pensió s’extingeix amb efectes del dia primer del mes següent a la defunció.

Encara que no són pensions, si el mort estava cobrant algun tipus de renda d’inserció autonòmica, també és necessari comunicar la seva defunció a la comunitat autònoma.

Atenció. Si el mort també estava cobrant una pensió d’un altre país estranger, és igualment obligatori informar-los, ja que la Seguretat Social espanyola no ho fa automàticament. Els organismes de Seguretat Social d’altres països duen a terme el control de vivència i defuncions sol·licitant periòdicament als pensionistes que els enviïn el certificat de fe de vida, de manera que quan el pensionista no l’envia per haver mort, suspenen el pagament de la pensió. No obstant això, si no es comunica la defunció es poden produir cobraments indeguts d’algunes mensualitats.

La mort del familiar pensionista, pot donar lloc a una altra pensió?

Encara que “les pensions no s’hereten”, en determinades situacions quan mor una persona que era pensionista, es pot generar el dret de cobrar una pensió entre els familiars i/o cònjuge que depenguin econòmicament del mort si es compleixen determinats requisits. És el cas de les pensions de viduïtat per al cònjuge, o pensions d’orfandat, per exemple.

El certificat mèdic de defunció és el document oficial que acredita la mort d’una persona. L’expedeix el metge que va tractar al difunt, i ha de ser estès en el model oficial del Col·legi de Metges. Posteriorment, el certificat cal presentar-lo en el Registre Civil, per a la seva inscripció. El termini per a comunicar aquests canvis és dins dels 30 dies següents a la data en què es produeixi la variació, en aquest cas, la defunció.