Quin tipus d’IVA hem d’aplicar?

L’Agència Tributària ha actualitzat el quadre impositiu amb data 01-01-2019. Adjuntem una taula on hi ha recollits els tipus per a cada situació.

  Fins al 31-08-2012 Des de l’01-09-2012
TIPUS GENERAL (article 90.U Llei 37/1992)

Tipus impositius d’IVA
18% 21%
TIPUS REDUÏTS (article 91.U Llei 37/1992)
Lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions de béns (1)
1r Substàncies o productes utilitzats habitualment i idònia per a la nutrició humana o animal

S’exclouen:

– Tabac

– Begudes alcohòliques

8%

18%

18%

10%

21%

21%

2n Animals, vegetals i altres productes destinats a l’obtenció de productes per a la nutrició humana o animal, inclosos els animals reproductors i els destinats al seu engreixament abans de ser utilitzats en el consum humà o animal 8% 10%
3r Béns utilitzats en la realització d’activitats agrícoles, forestals o ramaderes: llavors, fertilitzants, residus orgànics, correctors i esmenes, herbicides, plaguicides, plàstics per a cultius i les bosses de paper per a la protecció de les fruites abans de la recol·lecció 8% 10%
4t Aigües aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg, fins i tot en estat sòlid 8% 10%
5è Medicaments per a ús animal

Substàncies medicinals i principis actius utilitzats en la seva obtenció

8%

8%

10%

10%/21% (2)

6è Productes farmacèutics d’ús directe per consumidor final (buates, gases, benes, etc.), compreses, tampons, protectors íntims, preservatius i altres anticonceptius no medicinals 8% 10%
Equips mèdics, aparells i altre instrumental que per les seves característiques objectives estiguin dissenyats per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials. S’inclouen les ulleres graduades, lents de contacte i productes per a la seva cura 8% 10% (3)
Resta d’equips mèdics, aparells, productes sanitaris i altre instrumental 8% 10%/21% (2)
Equips mèdics, aparells i altre instrumental usat per a suplir deficiències físiques dels animals o amb finalitats de prevenció, diagnòstic o tractament de malalties dels animals 8% 10%/21% (2)
S’exclouen:

– Cosmètics i productes d’higiene personal (excepte compreses, tampons, protectors íntims, i preservatius)

– Accessoris, recanvis i peces de recanvi d’equips mèdics, aparells i altre instrumental

18%

18%

21%

21%

7è Habitatges, garatges (màxim 2 unitats), i annexos que es transmetin conjuntament amb l’habitatge 4% 4%/10% (4)
S’exclouen:

– Locals de negoci

– Edificacions destinades a la seva demolició

18%

18%

21%

21%

8è Llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d’origen vegetal utilitzats en l’obtenció de flors i plantes vives

Flores i plantes vives de caràcter ornamental. S’inclouen les flors i corones lliurades per empreses funeràries i cementiris

8%

8%

10%

21%/10% (5)

9è Lliuraments de béns relacionats amb la seva activitat per empreses funeràries 8% 21%
10è Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció 8% 21%/10% (6)
11è Lliuraments i adquisicions intracomunitàries d’objectes d’art el proveïdor de les quals sigui l’autor o drethavents o empresaris no revenedors amb dret a deduir 8% 21%/10% (6)
Prestacions de serveis
1r Transports de viatgers i els seus equipatges 8% 10%
2n Serveis d’hostaleria, acampada i balneari, els de restaurants i, el subministrament de menjars i begudes per a consumir en l’acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari 8% 10%
Serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs 8% 21%/10% (7)
3r Serveis efectuats a favor de titulars d’explotacions agrícoles, forestals o ramaderes 8% 10%
S’exclouen:

– Les cessions d’ús o gaudi i l’arrendament de béns

Serveis de les cooperatives agràries als seus socis com a conseqüència de la seva activitat cooperativista i en compliment del seu objecte social, inclosa la utilització pels socis de la maquinària en comú

18%

8%

21%

10%

4t Serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, persones físiques, a productors de cinema i organitzadors de teatre 8% 21%/10% (8)
5è Serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics 8% 10%
6è Serveis de recollida, emmagatzematge, transport, valorització o eliminació de residus, neteja de claveguerams públics i desratització i la recollida o tractament d’aigües residuals 8% 10%
7è L’entrada a teatres, concerts; circs, festejos taurins i altres espectacles culturals en viu 8% 21%/10% (7)
L’entrada a sales cinematogràfiques 8% 21%/10% (9)
L’entrada a zoològics, exposicions, parcs d’atraccions i atraccions de fira 8% 21%
Els espectacles taurins 18% 21%/10% (7)
8è L’entrada a biblioteques, arxius, centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques 8% 10%
9è Serveis prestats a persones físiques que practiquin l’esport, relacionats amb aquestes pràctiques i que no estiguin exempts 8% 21%
10è Serveis d’assistència social no exempts (art. 20.U.8è) o gravats al tipus impositiu del 4% 8% 10%
11è Serveis funeraris efectuats per les empreses funeràries i cementiris (no inclou el lliurament de flors i corones) 8% 21%
12è Assistència sanitària, dental i cures termals que no gaudeixin d’exempció 8% 21%
13è Espectacles esportius de caràcter aficionat 8% 10%
14è Exposicions i fires de caràcter comercial 8% 10%
15è Serveis de perruqueria 8% 21%
16è Subministrament i recepció de serveis de radiodifusió i televisió digital 8% 21%
17è Els arrendaments amb opció de compra d’habitatges, incloses un màxim de 2 places de garatge, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament 8% 10%
18è La cessió dels drets d’aprofitament per torn d’edificis, quan l’immoble tingui, almenys, deu allotjaments 8% 10%
19è Les execucions d’obra de renovació i reparació realitzades en habitatges, quan es compleixin els següents requisits:

a) Que el destinatari sigui persona física i utilitzi l’habitatge a què es refereixen les obres per al seu ús particular, o sigui una comunitat de propietaris.

b) Que la construcció o rehabilitació hagi conclòs almenys dos anys abans de l’inici de les obres.

c) Que la persona que realitzi les obres no aporti materials o, que el seu cost no excedeixi del 40 per cent de la base imposable de l’operació

8% 10%
Execucions d’obra sobre edificacions destinades principalment a habitatges, inclosos locals, annexos, garatges i instal·lacions complementàries.

Precisió: es consideraran destinades principalment a habitatges, les edificacions en les quals almenys el 50 per cent de la superfície construïda es destini a aquesta utilització.

1r Les execucions d’obres conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació 8% 10%
2n Les vendes amb instal·lació d’armaris de cuina i de bany i d’armaris de paret, conseqüència de contractes directament formalitzats amb el promotor de la construcció o rehabilitació 8% 10%
3r Les execucions d’obra conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris i el contractista que tinguin per objecte la construcció de garatges complementaris en terrenys o locals comuns, amb un màxim de 2 places per propietari 8% 10%
TIPUS SUPERREDUÏTS (article 91.Dos Llei 37/1992)
Lliuraments de béns (10)
1r El pa comú; farines panificables; llet natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols; els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals segons el codi alimentari 4% 4%
2n Els llibres, periòdics i revistes que no continguin únicament o fonamental publicitat i, elements complementaris que es lliurin conjuntament. S’inclouen els àlbums, partitures, mapes i quaderns de dibuix, excepte els articles i aparells electrònics 4% 4%
S’exclouen:

“Els objectes que, per les seves característiques, només es poden utilitzar com a material escolar”

4% 21%
3r Medicaments d’ús humà, formes galèniques, fórmules magistrals i preparats oficials

Substàncies medicinals, principis actius i productes intermedis utilitzats en la seva obtenció

4%

4%

4%

4%/21% (11)

4t Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i les cadires de rodes per al seu ús exclusiu. Vehicles de motor que transportin habitualment a persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda 4% 4%
5è. Pròtesi, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat 4% 4%
6è Els habitatges protegits de règim especial o de promoció pública, quan els lliuraments s’efectuïn pels seus promotors, inclosos els garatges (amb un màxim de dues unitats), i annexos situats en el mateix edifici que es transmetin conjuntament 4% 4%
Prestacions de serveis
1r Els serveis de reparació dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i de les cadires de rodes. Serveis d’adaptació dels autotaxis i autoturismes i dels vehicles de motor, per a transportar persones amb discapacitat 4% 4%
2n Els arrendaments amb opció de compra d’habitatges protegits de règim especial o de promoció pública, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s’arrendin conjuntament 4% 4%
3r Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit, i atenció residencial en places concertades o mitjançant preus derivats d’un concurs administratiu o conseqüència de prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu (12) 4% 4%