Qui està obligat a retenir? Comprovi si els serveis rebuts estan o no sotmesos a retenció i el percentatge a retenir

L’obligat a practicar la retenció i ingressar-la a hisenda és el pagador. Aquest és un aspecte bastant desconegut que indueix i genera molts errors en el dia a dia. L’emissor d’una factura no està obligat a informar en ella si està sotmesa o no a retenció, ni del percentatge que s’ha de retenir. El responsable davant hisenda és el qui rep la factura i no qui l’ha emès.

Com ja sabrà, han de practicar la retenció les empreses, professionals i empresaris que en l’exercici de la seva activitat econòmica han comprat o contractat serveis que han de pagar.

Les rendes més habituals subjectes a retenció són les següents:

  • Retenció als treballadors en cada nòmina.
  • Retenció en les factures de lloguer dels propietaris de locals i immobles que es lloguen per a la activitat econòmica.
  • Retenció als “professionals liberals” en les factures que envien pels seus serveis prestats.
  • Retenció en les factures que envien alguns empresaris (persones físiques) que realitzen determinades activitats que estan tributant en mòduls (estimació objectiva).
  • Retenció de caràcter financer pel pagament de dividends a socis o d’interessos d’alguns préstecs rebuts.

 

No han de retenir els qui no són empresa, professionals o empresaris, és a dir, els clients particulars que no realitzen una activitat econòmica.

Atenció. Les factures de venda no portaran retenció si el client a qui es dirigeixen és un particular.

Qui està obligat a retenir?

L’obligat a practicar la retenció i ingressar-la a hisenda és el pagador. Aquest és un aspecte bastant desconegut que indueix i genera molts errors en el dia a dia.

D’aquesta forma, si el client rep una factura d’un proveïdor amb una retenció mal calculada o sense incloure retenció quan n’hauria de portar, el responsable davant l’administració tributària és el qui rep la factura i no qui l’ha emès.

 

Retenció en les factures que envien alguns empresaris (persones físiques mòduls IRPF)

En el cas de factures rebudes d’empresaris persones físiques (que realitzen determinades activitats que estan tributant en mòduls: estimació objectiva), tingui present que l’emissor de la factura no està obligat a informar en ella si està sotmesa o no a retenció, ni del percentatge que s’ha de retenir.

 

Per això, i per evitar problemes, o que després hisenda exigeixi al receptor de la factura els imports no ingressats per un error de l’emissor de la factura, quan satisfaci honoraris a empresaris persones físiques pels serveis rebuts, comprovi si estan sotmesos o no a retenció, i si escau, el tipus de retenció i que el càlcul estigui ben fet.

 

El pagador ha de practicar la retenció encara que no s’inclogui en factura

Encara que no s’inclogui formalment en la factura la retenció practicada, això no significa que el pagador no estigui obligat a practicar-la quan existeixi aquesta obligació. A més, el retenidor estarà obligat a comunicar la retenció al contribuent i expedir al seu moment certificació acreditativa, com així ho ha manifestat la DGT en consulta vinculant V1314-15.

 

Atenció. L’empresari proveïdor no té cap responsabilitat, més enllà de facilitar a l’empresa els certificats que la llei sol exigir en aquests casos (per exemple, el certificat anual que s’ha d’exigir a certs empresaris en mòduls per no practicar-los la retenció de l’1%).

 

Activitats els rendiments de les quals estan subjectes a un 1% de retenció en cas que tributin en règim d’estimació objectiva de l’IRPF

 

La retenció de l’1% s’haurà de practicar pels pagaments que es realitzin a empresaris que realitzin activitats econòmiques classificades en els següents grups i epígrafs de la secció primera de les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE):

IAE Activitat econòmica
314 i 315 Fusteria metàl·lica i fabricació d’estructures metàl·liques i caldereria.
316.2, 3, 4 i 9 Fabricació d’articles de ferreteria, serralleria, cargols, derivats del filferro, parament i altres articles en metalls N.C.O.P.
453 Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements, excepte quan la seva execució s’efectuï majoritàriament per encàrrec a tercers.
453

Confecció en sèrie de peces de vestir i els seus complements executats directament per la pròpia empresa, quan es realitzi exclusivament per a tercers i per encàrrec.

463 Fabricació en sèrie de peces de fusteria, parquet, i estructures de fusta per a la construcció del moble de fusta.
468 Indústria del moble de fusta.
474.1 Impressió de textos o imatges.
501.3 Obra de paleta i petits treballs de construcció en general.
504.1 Instal·lacions i muntatges (excepte lampisteria, fred, calor i condicionament d’aire).
504.2 i 3 Instal·lacions de lampisteria, fred, calor i condicionament d’aire.
504.4, 5, 6, 7 i 8

Instal·lació de parallamps i similars. Muntatge i instal·lació de cuines de tot tipus i classe, amb tots els seus accessoris. Muntatge i instal·lació d’aparells elevadors de qualsevol classe i tipus. Instal·lacions telefòniques, telegràfiques, telegràfiques sense fils i de televisió, en edificis i construccions de qualsevol classe. Muntatges metàl·lics i instal·lacions industrials completes, sense vendre ni aportar la maquinària ni els elements objecte d’instal·lació o muntatge.

505.1, 2, 3 i 4 Revestiments, solats i paviments i col·locació d’aïllaments.
505.5 Fusteria i serralleria.
505.6 Pintura de qualsevol tipus i classe i revestiments amb paper, teixit o plàstics i terminació i decoració d’edificis i locals.
505.7 Treballs en guix i escaiola i decoració d’edificis i locals.
722 Transport de mercaderies per carretera.
757 Serveis de mudança.

 

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.