Dret Administratiu i Urbanístic
 • Assessorament legal a particulars i administracions públiques
 • Procediments administratius
 • Contenciosos-administratius
 • Responsabilitat patrimonial de l’administració
 • Dret sancionador i disciplinari
 • Llicències administratives i urbanístiques
 • Expropiacions forçoses
 • Planejament urbanístic (POUM, Plans Parcials, Plans Millora Urbana)
 • Gestió i execució urbanística (Projectes Reparcel·lació i Urbanització)
 • Règim del sòl no urbanitzable
 • Legalitzacions d’obres i activitats
 • Assessorament en inspeccions administratives
 • Dret ambiental
 • Contractació pública
 • Recursos especials de contractació
 • Preparació plecs de clàusules i normes internes de contractació
 • Organització del treball i administració electrònica
 • Dret de la Funció Pública (treballadors públics)
 • Recerca de subvencions i preparació d’expedients
 • Transparència i govern obert

Podeu sol·licitar més informació al telèfon 93 801 72 39 o enviar un correu electrònic