Planificació de la fiscalitat

L’objectiu de la planificació és aconseguir minimitzar la càrrega fiscal de les empreses i particulars, gràcies a facilitar al client informació puntual i suficient que permeti adoptar les decisions més encertades, a través de la tramesa periòdica de circulars i el contacte permanent amb aquest. 

Comunicació de les obligacions i novetats fiscals

Paral·lelament a la comunicació de novetats fiscals de caire general, avisem els nostres clients de manera personalitzada de les obligacions que els afecten més directament, i en recordem el venciment.

Tramitació de les declaracions tributàries

Les declaracions tributàries periòdiques és una tasca informatitzada que permet evitar al màxim els errors. Es parteix de la recollida de la informació facilitada pel client i conclou amb la presentació de la declaració a Hisenda o a les entitats bancàries.

banner-area-gestio-renda15-grup-carles

Representació davant de l'administració

La inspecció tributària requereix que la representació del client es faci amb la deguda professionalitat, basada en l’experiència i en la tasca de formació i d’actualització, i així garantir que els nostres clients se sentin degudament defensats davant de l’Administració tributària.

Reclamacions i recursos

Sovint sorgeixen discrepàncies en la interpretació de la normativa i es fa necessari, en defensa dels drets de la persona contribuent, plantejar les pertinents reclamacions tant en la via administrativa com en la contenciosa-administrativa. Disposem d’especialistes en cadascuna de les matèries de la reclamació (local, estatal, …).

Pot sol·licitar més informació al telèfon 93 801 72 27 o enviar un correu electrònic