Enginyeria industrial

Aportem solucions


Urbanisme i territori

 • Informes ambientals de plans, programes i planejament urbanístic.
 • Treballs, estudis i projectes urbanístics.
 • Projectes de parcel·lació i reparcel·lació
 • Projectes d’urbanització.
 • Plans especials industrials.

projectes-obres-grup-carlesDisseny i direcció d’obres i edificis industrials

 • Disseny de nous edificis industrials.
 • Direccióde les obres de construcció d’edificis industrials.

Projectes d’obres

Projectes d’enginyeria referents a obres menors i majors, instal·lacions i edificis industrials:

 • disseny-obres-grup-carlesTreballs de topografia.
 • Estudis geotècnics.
 • Obres de moviment de terres, excavacions, terraplenats i anivellació de parcel·les industrials.
 • Treballs, estudis i projectes urbanístics: projectes de parcel·lació i reparcel·lació. Projectes d’urbanització. Plans especials industrials.
 • Projectes de nova construcció, reparació, reformes i ampliacions d’edificis industrials.
 • Construcció de naus industrials.
 • Projectes d’infrastructures industrials:
 • Xarxes de subministraments, instal·lacions d’energia i depuració d’aigües.
 • Càlcul d’estructures.
 • Energies alternatives: Energia solar tèrmica, energia solar fotovoltaica, energia eòlica.

Disseny d’instal·lacions

Serveis d’enginyeria relacionats amb el disseny, execució, direcció d’obra i legalitzacions de tot tipus d’instal·lacions subjectes a reglamentació específica o de seguretat, per indústries, locals públics, comercials, de serveis i habitatges:

 • disseny-instalacions-grup-carlesElèctriques de Baixa Tensió.
 • Elèctriques de Mitja Tensió, línies i estacions transformadores.
 • Calefacció, refrigeració i climatització.
 • Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit.
 • Frigorífiques.
 • Emmagatzematge de combustible.
 • Emmagatzematge de productes químics.
 • Gas, instal·lacions receptores.
 • Enllumenat exterior.
 • Protecció i extinció d’incendis.
 • Projectes d’instal·lacions comuns en edificis d’habitatges.
 • Sol·licituds d’escomeses i subministraments.

instalacions-seguretat-grup-carlesInstal·lacions de seguretat

 • Accidents greus (Directiva SEVESO).
 • Atmosferes explosives (ATEX).
 • Transport de mercaderies perilloses.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Plans d’Emergència.

Legalitzacions i llicències

Redacció de projectes tècnics i tramitació d’expedients per la legalització d’instal·lacions i activitats:

 • Autoritzacions i llicències ambientals d’activitats, memòries de canvi substancial o no.
 • Sol·licitud de permís d’abocament.
 • Comunicació risc de legionel·losi.
 • Llicències municipals i d’obres menors per activitats innòcues.
 • Accidents greus.
 • Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya (RASIC)
 • Instal·lacions:
  • Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió.
  • Calefacció, refrigeració i climatització.
  • Equips a pressió, vapor oli tèrmic, aire comprimit.
  • Projectes de legalització d’instal·lacions frigorífiques.
  • Emmagatzematge de combustible.
  • Emmagatzematge de productes químics.
  • Projectes de legalització d’instal·lacions de gas.
  • Enllumenat exterior.
  • Protecció i extinció d’incendis.
  • Instal·lacions en edificis d’habitatges i aparcaments.
 • Revisions periòdiques de les instal·lacions.
 • Estudis d’il·luminació exterior.
 • Estudis de soroll.
 • Cèdules d’habitabilitat.
 • Canvis de nom.
 • Recursos i al·legacions.
 • Informes tècnics, valoracions i certificats.

DUPROCIM i plans d’autoprotecció

Notícia relacionada amb els DUPROCIM:

DUPROCIM, el document que tots els municipis de Catalunya han de tenir

Grup Carles Enginyeria disposa de personal tècnic acreditat per la Generalitat de Catalunya per redactar Plans d’Emergència i Plans d’Autoprotecció (PAU).

Es tracta d’un document que té per objecte definir l’organització i el conjunt de mitjans i procediments d’actuació, dirigits a analitzar les potencials situacions d’emergència. L’objectiu és mitigar els seus efectes, adoptant les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació de personal.

En el cas dels Plans d’Autoprotecció, s’elaboren d’acord amb el flamant Decret 30/2015 de la Generalitat de Catalunya pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i se’n fixa el contingut. Grup Carles Enginyeria assumeix la responsabilitat del document ja que disposa de personal acreditat per la Generalitat de Catalunya per a l’elaboració de Plans d’Autoprotecció d’interès per a la protecció civil, tant Local (B), com de Catalunya (A).

A continuació enllacem una taula resum de les activitats classificades pel decret 30/2015 i, per tant, subjectes a disposar d’un Pla d’Autoprotecció signat per un tècnic competent: resum-decret30-2015-paus-grup-carles


Patents i marques

 • Propietat industrial:
  • Patents d’invenció.
  • Models d’utilitat.
  • Dibuix industrial.
  • Marques , noms comercials i rètols.
 • Propietat intel·lectual
  • Dominis d’internet

Podeu sol·licitar més informació al telèfon 93 801 72 20 o enviar un correu electrònic