Innovació i internacionalització per Grup Carles
Diagnosi empresarial

Per dur a terme una planificació estratègica adequada, cal fer prèviament un informe de diagnosi en què s’analitzin els punts forts i els punts febles del negoci, amb l’objectiu de determinar els avantatges de la nostra organització i les amenaces a què estem sotmesos en relació amb la competència.

Grup Carles col.labora activament en diversos programes promoguts per la Generalitat de Catalunya i treballa amb consultors homologats en el programa Alpha Competitivitat d’ACC1Ó, que permet realitzar una primera diagnosi de l’empresa de manera gratuïta.
És una excel.lent oportunitat  per fer un bon procés de reflexió amb l’acompanyament d’un expert, en què es realitzarà una valoració del passat i present de l’empresa, així com una visualització de perspectives de futur.
Elaboració del pla estratègic

Grup Carles designa un equip de consultors en funció de les característiques del projecte i de l’empresa. L’equip de consultors desenvolupa el treball interactuant directament amb els diferents membres de l’organització, condició essencial per poder elaborar el pla estratègic de l’empresa.

Suport a la direcció en situacions de crisi

Els canvis en l’entorn provoquen que, a vegades, les empreses entrin en una greu i complicada situació financera, litigis en curs, embargaments, conflictivitat laboral, problemes d’imatge, etc., la qual cosa produeix en el gestor o empresari un desgast emocional molt gran, degut al manteniment de la situació i a la dificultat que comporta trobar-hi una sortida. En aquest moment, el paper del consultor és clau, ja que permet trencar el cercle viciós que originen aquesta mena de situacions.

La nostra feina s’inicia amb una diagnosi ràpida i amb l’elaboració d’un pla de reconducció que inclou un elenc de mesures en funció d’uns objectius prèviament definits.

Per donar suport a l’empresari utilitzem, en alguns casos, professionals externs que s’incorporen al comitè de crisi, asseguren la implantació del pla de reconducció i reforcen les àrees clau del negoci. Al mateix temps, es duen a terme les negociacions necessàries amb els agents implicats i, en molts casos, s’assumeix la representativitat externa de l’empresa, sempre sota el control i amb el consens de la direcció.

Participació en consells d'administració com a experts independents

Ajudem l’empresari a definir la seva estratègia , aportant mètodes i procediments de comunicació, per tal que aquesta sigui entesa per tots els qui hauran d’executar-la i implementant mètodes de control i seguiment.

Cada vegada més, les empreses van incorporant als seus consells d’administració professionals independents aliens a l’organització, que aporten la seva experiència adquirida en altres negocis i sectors.

Alhora, el paper de l’expert independent permet actuar com a àrbitre en situacions de conflicte dins del consell d’administració i com a assegurança davant d’accionistes minoritaris sense càrrecs executius.