Innovació i internacionalització per Grup Carles
Plans de viabilitat de projectes

Sovint les empreses necessiten avaluar la viabilitat dels seus projectes, ja sigui perquè tenen algun nou projecte, o perquè necessiten una reestructuració davant una situació de crisi.

Tant en un cas com en un altre, cal un pla d’actuació a curt termini i una planificació a mig i a llarg termini, que cal concretar en un pla de viabilitat.

Grup Carles li ofereix la possibilitat d’ajudar-lo a definir els plans de la seva empresa mitjançant aquest pla de viabilitat, analitzant totes les alternatives per destinar els recursos necessaris per assolir els objectius que s’hagin definit, tant els corporatius, com els departamentals.

En aquest procés es defineix un sistema de control que, mitjançant un quadre de comandament, facilita el seguiment per assegurar l’acompliment dels objectius definits.

Els objectius del pla de viabilitat són:

 •  Planificar la viabilitat del projecte i de l’empresa a mig i a llarg termini,
 • Descripció del mercat, existent o per crear, canals de distribució més adequats per vendre en aquests mercats els productes o serveis de l’empresa i la seva viabilitat econòmica i financera,
 • Obtenció d’avantatges competitius sostenibles en el temps vers els competidors,
 • Definició d’objectius de viabilitat corporatius, departamentals i individuals,
 • Anàlisi de les desviacions respecte als objectius i posada en marxa de plans d’acció en els casos en què sigui necessari,
 • Eines de comunicació interna i externa per augmentar la motivació de les persones que treballen a l’empresa,
 • que els directius disposin de la informació necessària en cada moment que els ajudi en la presa de decisions.
Anàlisis econòmico-financeres
Treballem en col.laboració amb la direcció financera de l’empresa per aconseguir que la comptabilitat compleixi el doble objectiu de:

 • Proporcionar informació fiable per a la presa de decisions,
 • Crear una base adequada per a les declaracions fiscals.

Per assolir aquests objectius apliquem, adaptant-les a les necessitats de cada empresa amb una periodicitat mensual, trimestral i semestral, eines com:

 • Revisions comptables
 • Previsions financeres
 • Anàlisi de balanços