Encara que la seva empresa no estigui obligada a sotmetre’s a una auditoria externa, fer-ho el pot ajudar a detectar debilitats de control intern que poden suposar un risc a mig o llarg termini.

Grup Carles disposa de professionals titulats, especialitzats i inscrits al ROAC per realitzar aquests treballs d’auditoria. Complementem sempre el nostre treball amb recomanacions amb ànim de millorar la informació i el control intern de l’empresa.

Per la seva informació aquestes són les formes jurídiques que estan obligades a sotmetre’s a una auditoria:

Tota societat i cooperativa té l’obligació que els seus comptes anuals i informe de gestió siguin revisats per Auditors de Comptes sempre que compleixin dues de les següents circumstàncies durant 2 exercicis consecutius:

  • Que el total de les partides de l’actiu superi els 2.850.000,00 euros.
  • Que l’import net de la seva xifra anual de negocis superi els 5.700.000,00 euros.
  • Que el número mig de treballadors empleats durant l’exercici sigui superior a 50.

Per altra banda, les fundacions també estan obligades a sotmetre’s a auditoria externa amb els mateixos criteris que les Societats i Cooperatives però atenent als següents límits:

  • Que el total de l’actiu de la fundació sigui superior a 6 milions d’euros.
  • Que l’import del volum anual d’ingressos ordinaris sigui superior a 3 milions d’euros.
  • Que el nombre mitjà de treballadors durant l’exercici sigui superior a 50.
  • Que al menys el 40% dels ingressos provinguin de les administracions públiques mitjançant subvencions, convenis i qualsevol tipus de contracte de prestació de serveis.
  • Que hagi rebut ingressos de qualsevol tipus, provinent de qualsevol administració pública, per un valor superior a 60.000 euros en el conjunt de l’exercici.