Es pot continuar percebent la prestació de paternitat si s’extingeix el contracte de treball?

Si el treballador està gaudint el permís de paternitat i durant aquesta situació s’extingeix el seu contracte de treball, d’acord amb el que s’estableix en l’article 284.1 de la Llei General de la Seguretat Social (LGSS), el treballador, continuarà percebent la prestació per paternitat fins que s’extingeixi aquesta situació, passant llavors a la situació legal de desocupació i a percebre, si reuneix els requisits necessaris, la prestació corresponent.

En aquest cas, no es descomptarà del període de percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu el temps que hagués romàs en situació de paternitat.

Si la paternitat s’inicia estant en desocupació i percebent aquesta prestació, es pot percebre prestació per paternitat?

Quan el treballador estigui percebent la prestació per desocupació contributiva i passi a la situació de paternitat, se li suspendrà la prestació per desocupació i la cotització a la Seguretat Social i passarà a percebre la prestació per paternitat en la quantia que correspongui que serà gestionada directament per la seva entitat gestora (INSS  o ISM).

Què succeiria en el cas que no s’extingeixi el seu contracte i el treballador es reincorpora a la feina amb anterioritat al compliment del termini màxim de durada del període de descans per paternitat?

Si el treballador beneficiari de la prestació es reincorpora voluntàriament a la feina amb anterioritat al compliment del termini màxim de durada del període de descans per paternitat, es produeix l’extinció de la prestació.