Polígons industrials de l’Anoia i captació d’inversions

L’Anoia i concretament la Conca d’Òdena disposa de diversos polígons industrials per a la implantació d’activitats econòmiques que, com tots aquests equipaments, presenten unes característiques específiques que els poden fer més o menys atractius o aptes per a aquest fi d’atraure inversions i activitats.

A banda d’un objectiu primari que es el d’oferir espais adequats per al desplaçament d’activitats que històricament s’han ubicat en els nuclis urbans (artesanals, petita i mitjana indústria), cap a espais mes còmodes i segurs, els moderns polígons d’activitat econòmica volem que siguin prou atractius per a la implantació de grans  activitats que comportin importants inversions, i més desitjable encara, que generin un important nombre de llocs de treball.

Des d’ aquesta perspectiva, els polígons  de l’Anoia presenten uns avantatges destacables que han de ser decisius a l’hora de decidir un nou emplaçament, com són:

  • La seva ubicació al centre de Catalunya, però amb molt bones vies d’accés, principalment per carretera (Autovia A2 i l’eix diagonal c-37)
  • La proximitat amb Barcelona i la ubicació geogràfica en un punt d’equidistància amb els principals pols econòmics del país.
  • La tradició i cultura industrial que sempre ens ha caracteritzat, que es tradueix en un alt concepte de l’empresa com a motor econòmic i, d’altra banda, en una baixa conflictivitat laboral.
  • La disponibilitat de bons professionals, ben formats, esglaó imprescindible en la cadena de valor empresarial.
  • Preus assequibles en comparació amb altres polígons més propers a Barcelona.
  • Existència d’un associacionisme empresarial potent.
  • Facilitats dels ajuntaments per a les noves implantacions industrials.
  • Si contemplem l’empresa com una part important de la generació econòmica, però també com un ens aglutinador de persones, recursos i mitjans de producció en un objectiu comú, la seva ubicació a la Conca es veu afavorida per l’acolliment d’Igualada i la resta de ciutats, amb una riquesa d’entitats socials que contribueixen a la bona convivència i relacions socials entre les persones.

Però aquests polígons i les seves infraestructures presenten alguns inconvenients que limiten el seu atractiu i les possibilitats per a la implantació d’activitats mitjanes i grans, les quals detallem tot seguit.

Subministrament elèctric.- A l’Anoia es presenta una problemàtica concreta i molt poc habitual en relació amb el subministrament elèctric a les activitats que volen implantar-se en els seus polígons industrials ubicats a la Conca, on s’aplica una “quota de rescabalament”  de la inversió feta a la Subestació Anoia d’Endesa, i que suposa un pagament superior als 70€/Kw. de potència a contractar.

Mida de parcel·les.- Els polígons industrials de la Conca d’Òdena no disposen, en general, de parcel·les de gran superfície (superior a 25.000 m2), ni tampoc és fàcil l’agrupació de diverses parcel·les per aconseguir aquestes superfícies, amb una configuració còmoda i fàcilment adaptable a grans edificis industrials.

Infraestructures.-  Les infraestructures genèriques dels nostres polígons, en general no es troben adequades a les necessitats d’activitats de gran volum , com poden ser superfícies  d’aparcament i espera per a camions, xarxes de clavegueram separatives (aigües pluvials/aigües residuals), disponibilitat energètica, xarxes de comunicació,  serveis complementaris (serveis per al personal propi i extern, serveis per a logística, etc.).

Senyalització.-  La senyalització externa (vies de comunicació i accés) és en general deficient i confusa. La senyalització interna dels polígons tampoc és molt adequada ni completa.

Adequació dels edificis existents.-  Tot i que hi ha edificis i naus en oferta de lloguer i/o compra, cada vegada més, les exigències d’accés, seguretat, productivitat, protecció d’incendis, mesures ambientals, etc. fan més complicada l’adaptació d’edificis existents, a activitats que s’hi voldrien implantar.

Molt sovint, aquestes exigències determinen la impossibilitat d’ubicar-se en edificis lliures existents, sense actuacions importants o pràcticament inviables.

Podem concloure, doncs, que tenim polígons industrials amb baixa disponibilitat efectiva de parcel·les, que hem de treballar per a la seva adaptació a les necessitats de les activitats que s’hi vulguin desenvolupar, i que ens farà falta desenvolupar nous espais adequats per acollir les inversions que necessita el territori, tot això en un termini certament breu de temps.

Es tracta de potenciar els valors positius que tenim clars i treballar per minorar els negatius que tenim, també, identificats, tot i que en alguns punts serà costós, però cal fer-ho per tots els avantatges que comporta.

Són molt importants els valors immaterials que abans s’han relacionat i els hem de fer valer a l’hora de parlar amb empreses interessades. Aquest és, per a la nostra comarca, un valor distintiu.

Així mateix, cal interactuar amb l’INCASOL i promotors privats per tal de reduir els efectes negatius en la mesura que sigui possible.

Jesús Brugués

Enginyer responsable d’Obra Civil | Grup Carles Enginyeria