Sap que pot pactar que l’inquilí s’encarregui de reformar o rehabilitar l’habitatge a canvi de no pagar la renda de lloguer?

Poca gent coneix la possibilitat de pagar el lloguer d’un habitatge amb maons, pintura, sanitaris, rajoles, etc. Sàpiga que després de la reforma de la Llei d’arrendaments urbans de 2013, és possible pactar que l’inquilí s’encarregui de reformar o rehabilitar l’habitatge a canvi de no pagar la renda durant un termini determinat. És molt important que tant la renda com les obres hagin d’estar quantificades conforme a un projecte en el qual s’especifiquin qualitats, acabats, materials, preu, terminis, etc.

Si està pensant a posar el seu pis a lloguer però és poc inclinat a escometre una reforma o no té diners per fer-ho potser hauria de saber que la Llei de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer -que va modificar el 2013 la Llei d’arrendaments urbans (LAU)- permet que el propietari pugui substituir totalment o parcialment el pagament de la renda a canvi del compromís de l’inquilí de reformar o rehabilitar l’habitatge llogat.

Pagar la renda del lloguer reformant l’habitatge

En concret, la LAU estableix en el seu article 17.5 que en els contractes d’arrendament es podrà acordar lliurement per les parts que, durant un termini determinat, l’obligació del pagament de la renda es pugui reemplaçar totalment o parcial pel compromís de l’arrendatari de reformar o rehabilitar l’immoble en els termes i condicions pactats.

I estipula que, en finalitzar l’arrendament, l’arrendatari no podrà demanar en cap cas compensació addicional pel cost de les obres realitzades en l’immoble, però també deixa clar que les obres s’han de fer en els termes i condicions pactades, ja que l’incompliment per part de l’inquilí d’aquests termes “podrà ser causa de resolució del contracte d’arrendament”. A més, fixa la LAU que “sense perjudici de la facultat de resoldre el contracte, l’arrendador que no hagi autoritzat la realització de les obres podrà exigir, en concloure el contracte, que l’arrendatari reposi les coses a l’estat anterior o conservar la modificació efectuada, sense que aquest pugui reclamar cap indemnització”.

Per tant:

  • Quan finalitzi el contracte i l’inquilí deixi el pis, no podrà reclamar-li cap compensació pel cost de les obres realitzades (ja que aquestes ja s’hauran compensat amb les rendes que haurà deixat de pagar).
  • Així mateix, l’incompliment per part de l’inquilí de l’obligació de realitzar les obres en els termes que hagin acordat serà causa perquè vostè resolgui el contracte i el desallotgi del pis.

Cauteles que ha de prendre com a propietari

Si accepta aquesta proposta, pacti-la en el contracte de lloguer, indicant quines mensualitats de renda perdona a canvi de les obres i especifiquin de forma exhaustiva les obres que l’inquilí es compromet a realitzar (conforme a un projecte en el qual s’especifiquin qualitats, acabats, materials, etc.). A més, fixi el termini en el qual l’inquilí ha de finalitzar les obres, i pacti també que l’inquilí haurà de complir les normes urbanístiques aplicables i obtenir les autoritzacions i llicències necessàries.

 

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.