Obligacions relatives a la Prevenció del Blanqueig de Capitals

La regulació legal relativa a la prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, estableix obligacions formals a determinades persones físiques o jurídiques, en funció de la seva activitat, del seu nivell de xifra de negocis i del nombre de persones que tingui empleades, orientades a controlar el blanqueig de capitals dels seus clients.

La norma obliga als subjectes obligats a actuar en els següents fronts:

Definició de procediments d’actuació i formació, com són:

 • Disposar d’un document intern per autoavaluar el risc, segons clients, països/àrees geogràfiques, productes, serveis, operacions… front el Blanqueig de Capitals.
 • Redactar i disposar d’un manual de prevenció del Blanqueig de Capitals.
 • Definir i crear òrgans de control intern.
 • Sotmetre a examen extern el procés seguit.
 • Executar un pla de formació del personal.

Definició de les actuacions front el client i documentació de la qual cal disposar:

 • Identificació formal del client, mitjançant documents fefaents, amb el quals es pretengui establir relacions de negoci, amb caràcter previ a l’establiment de la relació de negocis.
  • Per a les persones físiques de nacionalitat espanyola, el document nacional d’identitat.
  • Per a les persones físiques de nacionalitat estrangera, la Targeta de Residència, la targeta d’identitat d’estranger, el Passaport o, en el cas de ciutadans de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, el document, carta o targeta oficial d’identitat personal expedit per les autoritats d’origen.
  • Per a les persones jurídiques, els documents públics que acreditin la seva existència i continguin la seva denominació social, forma jurídica, domicili, la identitat dels seus administradors, estatuts i número d’identificació fiscal. Els documents d’identificació han de trobar-se en vigor en el moment d’establir relacions de negoci. També cal conèixer, de les persones jurídiques, la persona o persones físiques que en darrer terme posseeixin o controlin, directament o indirectament, un percentatge superior al 25 per cent del capital.
 • Definir un pla d’acceptació de clients en funció del seu perfil de risc.
 • Mantenir durant 10 anys tota la documentació susceptible d’investigació i control, en suports òptics, magnètics o electrònics.
 • Confrontar l’activitat econòmica que realitzen els seus clients i comprovar que l’origen dels fons que es declarin, tinguin contrapartida amb l’activitat empresarial o activitat lícita.

Definició de les actuacions quan es detectin irregularitats o en cas de requeriment d’informació:

 • En cas que es detectin irregularitats, el subjecte obligat és responsable de tramitar la comunicació d’indici de blanqueig de capitals davant el Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries.
 • També cal tenir present que l’Administració Tributària, podrà requerir i obtenir la informació que els subjectes obligats posseeixin o gestionin dels seus clients, que hauran de facilitar necessàriament.

En resum, aquesta norma, per l’abast sancionador que té a nivell econòmic, així com les possibles responsabilitats penals en què pot incórrer el subjecte obligat, en cas d’incompliment, conté mesures excessives per molts subjectes obligats, el volum dels quals sigui normal, per haver d’aplicar en la seva organització les mesures de control i actuacions anteriorment indicades.