Novetats legislatives enginyeria

Recentment, la Generalitat de Catalunya ha aprovat la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

Dins d’aquesta Llei es recullen nous procediments en matèria de tramitació administrativa d’activitats innòcues o de risc baix i també en matèria d’avaluació ambiental estratègica.

NOVETAT EN LA TRAMITACIÓ D’ACTIVITATS INNÒCUES O DE RISC BAIX

S’amplia el catàleg d’activitats no sotmeses a llicència ambiental i, per tant, amb un tràmit administratiu per a la seva posada en funcionament més ràpid.

A qui afecta?

  • Activitat innòcua:     Són activitats econòmiques les incloses en l’annex I de la Llei, per exemple: oficines de menys de 500 m2, establiments comercials de menys de 120 m2, turisme rural, activitats esportives de menys de 120 m2.
  • Activitat de baix risc:    Són activitats econòmiques les incloses en l’annex II de la Llei, per exemple; Oficines de més de 500 m2, comerç al detall entre 120 i 750 m2 situats sota edificis de qualsevol ús o entre 120 i 2000 m2 en els altres casos, activitats associatives de més de 500 m2.

Com s’han de tramitar?

  • Activitats innòcues: Declaració de responsable i certificat tècnic
  • Activitats baix risc: Comunicació prèvia amb projecte i certificat tècnic
  • Autorització inici activitat:  La presentació de la declaració responsable o la comunicació prèvia habilita de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular

NOVETATS LEGISLATIVES EN MATÈRIA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA

Aquesta llei incorpora novetats legislatives en matèria d’avaluació ambiental estratègica tenint en compte la Llei de l’Estat 21/2013, d’avaluació ambiental i estableix un nou esquema de tramitació per a l’avaluació ambiental de plans i programes.

Alhora, la nova Llei 16/2015 ha establert quina instruments urbanístics s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratègica ordinària, quins s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratégica simplificada i quins altres no s’han de sotmetre a avaluació ambiental estratégica.

Maite Torres

Àrea Enginyeria i Medi Ambient