Novetats fiscals de la Llei de pressupostos per al 2016

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, en la qual s’inclouen novetats tributàries molt importants que afecten a tots els contribuents, ja que es modifiquen els principals impostos del nostre sistema tributari: IRPF, IS, IVA, IP, impostos especials, impostos locals, etc.

Al BOE del 30 d’octubre s’ha publicat la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (d’ara endavant, LPGE). Moltes de les mesures tributàries que incorpora són les que habitualment recull aquesta norma: coeficients d’actualització de valors cadastrals, escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris en l’ITP i AJD, determinació de l’interès legal dels diners i del de demora o actualització, regulació de determinades taxes d’àmbit estatal i la pròrroga una vegada més de la vigència de l’impost sobre el patrimoni durant 2016.

No obstant això, també introdueix importants novetats fiscals, que afecten moltes de les diferents figures del sistema impositiu espanyol (IRPF, IS, IVA, impostos especials i impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle).

A manera de resum, destacarem les principals mesures fiscals que es recullen en aquesta LPGE 2016.  A continuació té indexades les principals modificacions.

 • IRPF
  • Primes satisfetes a assegurances de malaltia
  • Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en els exercicis 2016 i 2017
 • IMPOST SOBRE SOCIETATS
  • Reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles “patent box”
  • Conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible enfront de l’Administració Tributària
  • Obligació de presentar declaració de l’impost de les entitats parcialment exemptes
 • IMPOST SOBRE EL PATRIMONI
 • IVA
  • Exempcions de les presentacions de serveis directament relacionades amb les exportacions de béns
  • Exempció en les importacions de béns que es vinculin al règim de dipòsit diferent del duaner
  • Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 i 2017
  • Cessament en el règim especial del recàrrec d’equivalència de l’IVA per societats civils
 • ITP i AJD
  • Escala per transmissions i rehabilitacions de grandeses i títols nobiliaris
 • IMPOSTOS ESPECIALS
  • Impost especial sobre l’electricitat
 • IMPOST SOBRE ELS GASOS FLUORATS D’EFECTE HIVERNACLE
  • Règim transitori aplicable als tipus impositius de l’impost sobre els gasos fluorats d’efecte hivernacle
 • IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
  • Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana per a Lorca
 • IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
  • Actualització de les dades catastrals
  • Pròrroga del benefici fiscal establert en l’impost sobre béns immobles per a Lorca (Múrcia)
 • TAXES
 • ALTRES MESURES TRIBUTÀRIES
  • Interès de demora tributari i interès legal dels diners i l’interès legal dels diners
  • Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)