Novetats en matèria de pensions, cotització i de Seguretat Social 2016: Llei de Pressupostos

El passat dia 30 d’octubre es va publicar al BOE la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. S’incrementen les pensions contributives en un 0,25%, i es fixa la pensió màxima en 2.567,28 € mensuals i la mínima de jubilació en 784,90 € amb cònjuge a càrrec. La base màxima de cotització es fixa en 3.642,00 €.

Com en anys anteriors, la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 (d’ara endavant, Llei de pressupostos), publicada al BOE del passat dia 30 d’octubre, ha incorporat novetats legislatives en matèria laboral i de Seguretat Social.

A continuació, tractarem de resumir, sumàriament, els aspectes més rellevants introduïts per aquesta norma.

NOVETATS EN MATÈRIA DE COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2016

 • Límits màxims i mínims de les bases de cotització
 • Tipus de cotització per contingències comunes i per hores extraordinàries en el règim general
 • Cotització de treballadors autònoms
 • Cotització per desocupació, fons de garantia salarial (FOGASA), formació professional i cessament d’activitat dels treballadors autònoms

ALTRES NOVETATS LABORALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS 2016

 • Pensions públiques. Revaloració i quanties
 • Prestacions econòmiques de seguretat social per cada fill a càrrec
 • Interès legal dels diners i interès de demora
 • Indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM)
 • Reducció en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l’embaràs o durant la lactància, així com els supòsits de malaltia professional
 • Bonificació de quotes empresarials a la Seguretat Social per prolongació del període d’activitat de treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme, el comerç vinculat i l’hostaleria
 • Nou ajornament de l’entrada en vigor de l’ampliació del permís de paternitat
 • Ajornament de l’entrada en vigor de la regulació de la possibilitat d’activitat a temps parcial dels treballadors per compte propi
 • Finançament de la formació professional per a l’ocupació
 • Nou complement per maternitat en les pensions contributives del sistema de la Seguretat Social i en les pensions de classes passives
 • Recuperació de la paga extra en el sector públic
 • Límits a les retribucions de càrrecs directius de mútues
 • Retribucions del personal del sector públic
 • Oferta pública d’ocupació