Novetats en el segon pagament fraccionat 2019 de l’impost sobre societats

El pròxim dia 21 d’octubre finalitza el termini per presentar el segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el 15 d’octubre). Tingui en compte les principals novetats aprovades…

Li recordem que el mes d’octubre ha de fer la presentació de l’IVA, de les retencions a compte de renda i del pagament fraccionat de societats (exercici en curs) i renda (en aquest cas per a empresaris i professionals en estimació directa i objectiva).

Segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats

En el cas de societats, els recordem també que el pròxim dia 21 d’octubre finalitza el termini per a presentar el segon pagament fraccionat de 2019 de l’impost sobre societats.

Aquelles societats que tinguin la condició de gran empresa (volum d’operacions superior a 6.010.121,04 euros durant els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu a compte del qual es realitzen els pagaments fraccionats), han de presentar obligatòriament el model 202, amb independència que no hagin d’efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat.

Aquest model 202 s’ha de presentar obligatòriament per via telemàtica (tot i que en conseqüència fos “quota zero”), sempre observant el termini màxim de presentació, que finalitza el pròxim 21 d’octubre (tret que es domiciliï el pagament, en aquest cas el termini de presentació finalitza el 15 d’octubre).

Principals novetats

Les principals novetats que s’inclouen en el pagament fraccionat d’octubre de 2019 (2P) a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent són les següents:

  1. Sucursals zona ZEC en consolidació fiscal

Els contribuents que tinguin sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d’entitats amb residència fiscal a Espanya que formin part d’un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal, han de declarar separadament la part de base imposable atribuïble a la sucursal de la Zona Especial Canària.

Aquesta obligació afecta també a l’obligació de realitzar pagaments fraccionats conformement a la modalitat prevista en l’apartat 3 de l’article 40 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost sobre societats (d’ara en endavant LIS).

Per tant, a partir del període 2P 2019 cadascuna d’aquestes entitats ha de presentar el pagament a compte d’aquest impost en el seu model 202 corresponent. En aquesta liquidació es podran deduir els imports dels pagaments fraccionats anteriors que corresponguin al període computable que, si escau, es poguessin haver inclòs en el règim de consolidació fiscal model 222, període 1P.

Tot això, sense perjudici del model 222 que haurà de presentar l’entitat dominant per la part de la base imposable que no tributa al tipus especial i respecte de la qual aplicarà règim especial de consolidació fiscal.

  1. Entitats navilieres en règim especial en funció del tonatge

S’exclou del pagament fraccionat mínim a les entitats que tributen pel règim especial de tonatge.

Els pagaments fraccionats d’aquestes entitats es realitzaran de la següent manera:

  • Entitats la base imposable de les quals es determina íntegrament conforme al mètode d’estimació objectiva.

En l’apartat “dades addicionals (3)” del model 202 marcaran la clau “entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge” i consignaran el 25% en la clau “tipus de gravamen de l’impost sobre societats en curs”.

Per a aquests contribuents, en els supòsits d’empreses amb volum de negocis d’import igual o superior a 10 milions d’euros, no serà aplicable l’import mínim del pagament fraccionat, per la qual cosa el formulari d’emplenament del model 202 no realitzarà el càlcul de la casella 33 (mínim a ingressar).

  • Entitats la base imposable de les quals es determina en part conforme al mètode d’estimació objectiva i en part aplicant el règim general de l’impost (activitats no incloses en règim especial).

En l’apartat “dades addicionals (3)” del model 202 marcaran la clau “entitat que aplica el règim de les entitats navilieres en funció del tonatge”, la clau “altres entitats amb possibilitat d’aplicar dos tipus impositius” i consignaran 25/25N en la clau “tipus de gravamen de l’impost sobre societats en curs”.

En aquells casos en què es realitzi la presentació del pagament fraccionat mitjançant presentació directa (sense fer ús del formulari) a causa de restriccions d’espai en la definició del camp “Dades addicionals – Tipus de gravamen de l’impost sobre societats de l’exercici en curs” s’haurà de posar el valor “25/25” en lloc del valor “25/25N”.

Emplenament de l’apartat “B.2 Casos específics (entitats amb més d’un percentatge):

  • En la casella 20 (base a tipus 1) s’inclourà la base del pagament fraccionat que correspongui a les activitats de l’entitat que tributen en règim general. El formulari del model 202 calcularà en la clau 21 el percentatge aplicable a l’efecte del pagament fraccionat en relació amb les activitats incloses en règim general i en la clau 22 l’import resultant.
  • En la casella 23 (base a tipus 2) s’inclourà la base del pagament fraccionat que correspongui a les activitats de l’entitat que tributen en règim especial. El formulari del model 202 consignarà el 25% en la clau 24 i en la clau 25 l’import resultant.

En els supòsits d’empreses amb volum de negocis d’import igual o superior a 10 milions d’euros el declarant haurà d’incloure en la casella 33 (mínim a ingressar) l’import que, si escau, correspongui per a les activitats incloses en el règim general, ja que aquestes activitats no estan excloses del pagament fraccionat mínim. Aquesta dada s’ha de consignar directament pel declarant.

La quantitat a ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23% (25% per a contribuents als quals resulti d’aplicació el tipus de gravamen previst en el primer paràgraf de l’apartat 6 de l’article 29 d’aquesta Llei) del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l’exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural o, per a contribuents el període impositiu dels quals no coincideixi amb l’any natural, de l’exercici transcorregut des de l’inici del període impositiu fins al dia anterior a l’inici de cada període d’ingrés del pagament fraccionat, determinat d’acord amb el Codi de Comerç i altra normativa comptable de desenvolupament, minorat exclusivament en els pagaments fraccionats realitzats amb anterioritat, corresponents al mateix període impositiu.