NOVES MESURES PER REDUIR LA CÀRREGA TRIBUTÀRIA

NOVETATS EN LES RETENCIONS APLICABLES DES DE 12-07-2015

TIPUS D’INGRÉS

APLICABLE FINS
11/07/15

APLICABLE DES DE
12/07/15

Professionals (sense límit
d’ingressos)

19

15

Professionals (tres
primers anys)

9

7

Rendes de l’estalvi

20

19,50

Arendament immobles

20

19,50

Rendiments de treball
(cursos-conferències)

19

15

Rendiments de treball (2)
(en general)

Anterior escala

Nova escala

 

QUOTES RETENCIÓ RENDIMENTS DE TREBALL

BASE

QUOTA

RESTA BASE

TIPUS

0

0

12.450

19,50

12.450

2.427,75

7.750

24,50

20.200

4.326,50

13.800

30,50

34.000

8.535,50

26.000

38,00

60.000

18.415,50

En endavant

46,00

(1) No hi ha variació en els altres tipus de retencions (retribució administradors, activitats agràries, mòduls, etc).

(2) La nova escala s’aplicarà als rendiments del treball que s’abonin a partir de l’1 d’agost, però potestativament es pot aplicar des de l’entrada en vigor del R.Decret Llei 9/2015 (12 de juliol de 2015).

Si volen més informació poden accedir als següent enllaços on hi trobaran el BOE i documents oficials:

  • Reial Decret Llei 9/2015
  • Real Decreto 633/2015 de modificació del REGLAMENT DE L’IRPF i de L’IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS
  • Real Decreto 634/2015 d’aprovació del nou REGLAMENT DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Si desitgen contactar amb els nostres professionals, poden fer-ho a través de:

Telèfon: 93 801 72 47
Ester Aguilera