Noves mesures fiscals en l’impost sobre societats per a la reactivació de l’activitat econòmica

Al BOE del dia 24 de juny de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica, que introdueix dues mesures en l’impost sobre societats: increment de la deducció per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció i llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

L’informem que al BOE del dia 24 de juny de 2020 (i amb efectes des del 25 de juny) s’ha publicat el Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

Pel que fa a l’àmbit tributari i, concretament a l’impost sobre societats, són dues les mesures introduïdes: increment de la deducció per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció i llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

1. Deducció en l’impost sobre societats per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció

Amb efectes per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021 i a fi de fomentar inversions en innovació en processos en la cadena de valor de la indústria de l’automoció a Espanya, s’incrementa el percentatge de deducció per innovació tecnològica, del 12 al 25%, sobre les despeses efectuades en la realització d’aquestes activitats quan el seu resultat sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials de les existents.

S’estableix com a requisit necessari per a l’aplicació d’aquesta deducció que l’entitat hagi obtingut un informe motivat sobre la qualificació de l’activitat com a innovació tecnològica el resultat de la qual sigui un avanç tecnològic en l’obtenció de nous processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció o millores substancials dels existents.

2. Llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada

En segon lloc, per a inversions realitzades en 2020, s’estableix la possibilitat d’amortitzar lliurement les inversions en elements nous de l’immobilitzat material que impliquin la sensorització i monitoratge de la cadena productiva, així com la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental, afectes al sector industrial d’automoció -les empreses de reduïda dimensió poden optar entre aquest incentiu i la llibertat d’amortització amb creació d’ocupació-, amb els següents requisits:

  • Posats a disposició del contribuent en 2020
  • En els 24 mesos següents a l’inici del període impositiu en el qual entrin en funcionament es mantingui la plantilla mitjana respecte a la de l’any 2019
  • No s’aplica als immobles
  • La quantia màxima de la inversió a la qual s’aplica l’incentiu és de 500.000 euros
  • Es pot aplicar la llibertat d’amortització des de l’entrada en funcionament dels elements, que s’ha de produir-se, com a molt tard, abans que finalitzi 2021
  • S’exigeix la presentació d’un informe motivat emès pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, que s’ha de sol·licitar dins del mes següent a la posada a la disposició de l’element, i que ha de ser emès en els 2 mesos següents a la sol·licitud. En cas d’haver-lo sol·licitat en termini, però encara no se’n disposa quan es presenti l’autoliquidació de l’impost, es podrà aplicar l’incentiu i, si finalment es denega, en l’exercici en el qual es notifiqui l’informe s’ha d’ingressar la quota corresponent més els interessos de demora
  • Si s’incompleix el requisit de manteniment de plantilla, es regularitzarà en l’exercici de l’incompliment, i s’haurà d’afegir, a la quota, la quota corresponent a la quantitat amortitzada en excés més interessos de demora.