Novament… a declarar la Renda

Des del passat 2 d’abril, ja s’ha pogut presentar per mitjans telemàtics la declaració de la renda corresponent al passat exercici de 2018. El termini acabarà el dia 1 de juliol de 2019 (si hi ha domiciliació del pagament, el termini de confirmació finalitzarà el dia 26 de juny).

Com en els anys anteriors, es pot consultar l’esborrany i les dades fiscals per diverses vies i hem de recomanar una vegada més que es revisin aquestes dades que hisenda ens facilita, ja que en el moment en què confirmem la declaració, assumim plenament la responsabilitat amb totes les conseqüències, cosa que pot comportar incórrer en errors que ens poden perjudicar, i també haver d’afrontar expedients sancionadors.

Destaquem a continuació algunes de les novetats a tenir present per a la declaració del 2018:

Exempció de les prestacions per maternitat i paternitat. Com és sabut, arran de la sentència del T. Suprem que va comportar importants devolucions dels exercicis no prescrits, ara quedarà regularitzada la situació per a l’exercici 2018, amb la devolució de les retencions en cas que s’haguessin practicat.

Nova deducció per maternitat. Fins a 1.000 euros de deducció pel pagament d’escoles bressol dels zero fins als 3 anys.

Increment deducció per família nombrosa. S’incrementa en 50 euros mensuals per cada fill que excedeixi els necessaris per accedir a la condició de família nombrosa de categoria general o especial. Com sigui que aquesta deducció es va aprovar el 5 de juliol de 2018, s’aplica a partir del mes d’agost, o sigui que seran 250 euros per fill addicional.

Nova deducció per cònjuge amb discapacitat. S’aplica també des del mes d’agost passat i sempre que el cònjuge amb discapacitat, no separat legalment, no tingui rendes anuals superiors a 8.000 euros. La deducció és de 100 euros mensuals.

Increment de la deducció per inversió en empreses de nova o recent creació. El percentatge de deducció passa del 20 al 30%, i la base màxima, de 50.000 a 60.000. Aquesta deducció pot suposar, doncs, un estalvi fiscal en la quota estatal de fins a 18.000 euros.

Increment límits exempts de les beques públiques. Fins al segon cicle universitari, passa dels 3.000 als 6.000 euros anuals i, per al tercer cicle universitari, passa dels 18.000 als 21.000 euros anuals.

Autònoms que treballen a casa. Podran deduir-se un 30% dels subministraments de l’habitatge (aigua, gas, llum, telèfon, internet), però sols de la proporció de metres quadrats de l’habitatge afectes a l’activitat en relació a la superfície total.

Despeses manutenció Autònoms. Amb determinats límits i condicions, es podran deduir les despeses de manutenció directament vinculades a la seva activitat.
Tal com ja va succeir en exercicis anteriors, s’ha de tenir present la incidència que pot tenir per als contribuents afectats per la clàusula sòl en les seves hipoteques i que han obtingut la devolució dels imports pagats indegudament. La regularització s’haurà de fer segons cada cas, d’acord amb el procediment definit pel Reial Decret-Llei 1/2017.

Finalment, volem remarcar una vegada més la conveniència d’una gestió professional continuada per tal de permetre assolir l’optimització fiscal amb els recursos legals que permet la normativa. Temes com l’aplicació correcta de les compensacions fiscals derivades de declaracions d’anys anteriors, com és ara les pèrdues patrimonials, plans de pensions, bases negatives i d’altres, han de permetre disminuir la càrrega fiscal de manera totalment ajustada amb la legalitat.

 

Jaume Carles
Economista, Gestor Administratiu i Assessor fiscal de Grup Carles