Nous límits d’exclusió de mòduls IRPF/IVA

Llei 48/2015 de 29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016, on s’estableixen els límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva de l’IRPF (mòduls) en els exercicis 2016 i 2017, i també els límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA.

 

Límits mòduls IRPF 2016-2017

Els nous límits d’exclusió del règim d’estimació objectiva de l’IRPF (comunament anomenat règim de mòduls) que havien d’entrar en vigor el 2016 amb la reforma fiscal, es posposen fins al 2018, de forma que:

  • En els exercicis 2016 i 2017, la magnitud que determina l’exclusió del mètode d’estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals existeixi obligació d’expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros, respectivament, enfront de les magnituds inicialment establertes a partir de 2016 per la Llei 26/2014 de 150.000 euros i 75.000 euros.

Per al conjunt de les seves activitats agrícoles, ramaderes i forestals, 250.000 € anuals.

  • Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d’aplicació, la magnitud referida al volum de compres, inicialment fixada a partir de 2016 en 150.000 euros, queda establerta en 250.000 euros per 2016 i 2017.

 

IVA. Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca en els exercicis 2016 i 2017

D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF en els exercicis 2016 i 2017, que hem comentat, es disposa, igualment, un règim transitori relatiu als límits que determinen l’exclusió del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’IVA, i s’eleva la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

Cas especial per als transportistes

Tenint en compte l’anterior, d’acord amb l’establert en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 i el Projecte d’Ordre de Mòduls per 2016 (pendent de la seva publicació en el BOE), en el cas especial de l’activitat de transport per carretera, la nova regulació estableix que es podrà continuar acollit al règim de mòduls el 2016 si en aquest any 2015 no es factura més de 125.000 euros (o 250.000 euros si la facturació es realitza en més d’un 50% a clients particulars), i un nombre màxim de 4 vehicles de transport.

No hem d’oblidar que al costat del límit de facturació caldrà tenir en compte així mateix el límit referit al nombre màxim de vehicles que pot ser titular el transportista per poder acollir-se al règim de mòduls, que quedarà establert per 2016 en un màxim de 4 vehicles referits a aquest any 2015, davant del límit màxim de 5 vehicles que existia en l’actualitat, d’acord amb l’Ordre de Mòduls aprovada per 2015.

A partir de 2018

 La nova regulació té caràcter transitori, ja que solament serà aplicable per als exercicis fiscals 2016 i 2017, per la qual cosa en conseqüència a partir de 2018 no es podrà acollir al règim de mòduls aquells empresaris o autònoms que l’any anterior hagi facturat més de 75.000 euros anuals, segons es va establir en la reforma fiscal aprovada al novembre de 2014 mitjançant la llei 26/2014 de reforma de l’IRPF.

 

La introducció d’aquest règim transitori s’ha justificat per la necessitat d’adaptació de l’organització dels empresaris individuals a les noves obligacions formals i de registre d’operacions, que va a comportar l’exclusió del mètode d’estimació objectiva a partir del 2018.

Com sempre estarem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o ampliar la informació que necessiti.