Criteris de la Inspecció de Treball en el control de la normativa sobre temps de treball i hores extraordinàries

La Instrucció 3/2016 de la Inspecció de Treball, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, estableix que el registre de la jornada haurà de ser diari i ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida respecte de cada treballador. La comprovació de l’existència del registre s’haurà de poder realitzar al centre de treball, per evitar la seva manipulació posterior. S’incideix en els sectors en els quals s’ha constatat un volum més elevat de realització d’hores extres o en els que es preveu un existència de la realització d’hores extres sense abonar: banca, indústria manufacturera, comerç al detall i a l’engròs, reparació de vehicles de motor i motocicletes, activitats sanitàries i de serveis socials.

Com ja l’hem anat informant, l’Audiència Nacional ha emès dues sentències (Sentència 207/2015 de 4 de desembre de 2015 i Sentència 25/2016 de 19 de febrer de 2016) que han motivat que la Inspecció de Treball hagi iniciat actuacions en matèria de control horari a fi verificar el compliment dels horaris pactats.

Tota aquesta situació ha provocat que el Pla de control 2016 de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social hagi endurit els controls i estigui incrementant les seves actuacions en la revisió del compliment del registre de jornada dels treballadors tant a temps parcial com a temps complet, pretenent d’aquesta manera evitar el frau en la realització d’hores extraordinàries.

En concret, d’acord a la Instrucció 3/2016 sobre Intensificació del control en matèria de temps de treball i d’hores extraordinàries, s’exigirà a les empreses dins de l’actuació inspectora un registre de jornada en el qual es tindran en compte que el registre de jornada és obligatori fins i tot quan no es realitzin hores extraordinàries. Aquesta Instrucció també estableix que el registre de la jornada haurà de ser diari i que ha d’incloure l’horari concret d’entrada i sortida respecte de cada treballador. La comprovació de l’existència del registre s’haurà de poder realitzar al centre de treball, per evitar la seva manipulació posterior.

Els objectius de la campanya es contemplen en dos vessants:

1. D’un costat intensificar el control del compliment de la normativa sobre temps de treball, en general, i de les hores extraordinàries en particular (màxim 80 hores a l’any), així com assegurar que es duu a terme la remuneració i la cotització adequades de les hores treballades.

2. D’un altre, es vigilarà el compliment de l’obligació de realitzar el registre diari de la jornada i que es respecten els drets d’informació dels representants dels treballadors en la matèria.

Quines empreses seran inspeccionades?

Els principis orientadors per seleccionar a les empreses que seran inspeccionades es focalitzaran en aquests dos criteris:

1. Nombre de treballadors. Se seleccionaran empreses entre quatre i 50 empleats.

2. Sector d’activitat. Se seleccionaran empreses que exerceixin les següents activitats:

– Indústria manufacturera (en concret, empreses que pertanyin a la indústria de l’alimentació, tèxtil i confecció de peces de vestir, indústria del cuir i del calçat, arts gràfiques i fabricació de mobles).

– Comerç en general, inclòs tant el que s’exerceix a l’engròs com el detallista.

 – Reparació de vehicles de motor i motocicletes.

– Serveis financers (excepte assegurances i fons de pensions).

– Activitats sanitàries i de serveis socials.

Durant les actuacions de la Inspecció es pararà esment a qüestions generals, tals com el compliment de les obligacions formals (activitat de l’empresa i horari, plantilla, tipus de contractes, registre de jornada diari, realització d’hores extraordinàries, etc.), així com entrevistes personals amb els treballadors i, si escau, els representants sindicals.

Com a empresari, recordi que la Llei l’obliga a portar un registre de l’horari dels seus empleats. Serà indiferent que estiguin contractats a jornada completa o a temps parcial. Al seu torn ha d’implantar sistemes de control per elaborar i gestionar el registre de la jornada laboral. El registre diari de jornada ha d’existir en totes les empreses de forma obligatòria independentment de la seva mida. També és indiferent l’activitat que exerceixin.

Per tant resulta fonamental per a l’empresari el registre d’horaris de la jornada pel que ha de disposar d’una plantilla per gestionar el seu control i fer un posterior lliurament al treballador.

L’empresa és lliure de triar el model o tipus de registre que vulgui per complir amb aquesta obligació. Per exemple, el registre es pot portar de forma electrònica mitjançant un sistema de fitxatges (amb targeta, empremta dactilar, etc.). També pot portar un registre manual amb la signatura del treballador.

Encara que no existeix un model oficial el document ha de contenir la següent informació:

– Identitat de l’empresa.

– Identificació del treballador.

– Especificació de la jornada de treball recollida en el contracte de treball.

– Detall de les hores laborals, ordinàries i complementàries, realitzades i desglossades per dia efectiu de treball.

– Signatura del representant legal de l’empresa.

– Rebut del treballador.

Atenció. Aquestes actuacions per part de la Inspecció de Treball i de Seguretat Social poden implicar sancions importants per a les empreses que hauran de complir, més que mai, amb la normativa laboral en matèria de jornada de treball diària i realització d’hores extres.

 

Quin procediment se seguirà per la Inspecció? 

D’una banda, s’inspecciona l’activitat al propi centre de treball de l’empresa, i d’altra banda, es fa una comprovació documental després de la compareixença en les oficines de la Inspecció.

Doncs bé, una vegada finalitzat aquest procediment i analitzada tota la informació recaptada, l’actuació inspectora pot tenir els següents resultats:

– En primer lloc, si havent-hi registre i declaració d’hores extraordinàries, se supera el límit màxim anual de 80 hores, la Inspecció estén acta d’infracció per infracció greu, considerant una infracció per cada any investigat.

– En segon lloc, si no existeix registre i/o declaració d’hores extraordinàries, es poden donar diferents supòsits: a) en absència de registre de jornada diària, la Inspecció requerirà a l’empresari per al compliment de l’obligació i estendrà acta per infracció greu; b) hores extraordinàries no declarades, la Inspecció estendrà acta d’infracció per infracció greu per superació de la jornada màxima de treball que ha d’abastar el període d’un any natural, apreciant una infracció per cada centre de treball; c) emmascarament de la retribució en conceptes salarials diferents; d) no comunicació als representants dels treballadors de les hores extra realitzades, procedint, prèvia denúncia dels representants, l’extensió d’acta d’infracció per infracció greu.

Les multes en aquest tipus d’incompliments poden ascendir a importants quanties dineràries (poden arribar fins als 6.250 €), per la qual cosa els empresaris han d’actuar amb la màxima diligència en aquest camp.

En definitiva, aquelles empreses que no el tinguin hauran d’implementar sistemes de control (electrònic, informatius, manuals) en llaures a gestionar el registre de jornada laboral i evitar d’aquesta manera eventuals sancions de la Inspecció.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que pugui tenir sobre aquest tema.