Modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances per al 2021

Amb la publicació al BOE de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 està prevista l’entrada en vigor de certes modificacions tributàries a partir del 1 de gener de 2021 que afectaran, entre altres, a la fiscalitat de l’impost sobre les primes d’assegurances, que elevarà la seva tributació del 6% al 8%, la qual cosa tindrà un notable impacte sobre l’economia tant de les empreses com dels consumidors particulars.

L’informem que amb la publicació al BOE de la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al 2021 (LPGE 2021) està prevista l’entrada en vigor de certes modificacions tributàries a partir del 1 de gener de 2021 que afectaran, entre altres, a la fiscalitat de l’impost sobre les primes d’assegurança, que elevarà la seva tributació del 6% al 8%, la qual cosa tindrà un notable impacte sobre l’economia tant de les empreses com dels consumidors particulars.

Modificació del tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances

A partir de l’entrada en vigor de la LPGE 2021, es modifica el tipus de gravamen de l’impost sobre les primes d’assegurances del 6% al 8%. En concret:

 • El tipus actual del 6% és aplicable a aquelles pòlisses d’assegurança que siguin formalitzades i que tinguin dates d’efectes anteriors a la data en què entri en vigor la LPGE 2021.
 • El tipus impositiu del 8% és aplicable a les pòlisses d’assegurança que els seus efectes es produeixin a partir de la data en què entri en vigor la LPGE 2021.

No obstant això, es preveu una excepció relacionada amb els pagaments fraccionats de prima. En aquests supòsits, s’aplicarà el tipus impositiu que estigui vigent en el moment en què la prima fraccionada sigui exigible.

Finalment, informem que, en aquells casos en què el rebut de prima emès inclogui un tipus impositiu del 6%, quan realment hauria d’aplicar un tipus impositiu del 8% (d’acord amb l’indicat anteriorment), les companyies asseguradores podran emetre els corresponents rebuts addicionals per la diferència.

Aquest increment del gravamen, tindrà un notable impacte sobre l’economia tant de les empreses com de les llars. En concret, al voltant del 90% de les famílies espanyoles es veuran afectades per l’increment d’aquest tribut, d’acord amb les dades recollides per la Unió Espanyola d’Entitats Asseguradores i Reasseguradores (UNESPA).

També les empreses espanyoles es veuran afectades per aquesta pujada, perquè són moltes les que tenen contractats diverses assegurances per al desenvolupament de la seva activitat, com ara els de responsabilitat civil, robatori o danys en les seves instal·lacions productives.

Excepcions en la pujada d’impostos a les pòlisses d’assegurances

Aquesta pujada no es planteja a totes les pòlisses per igual, encara que sí que afecta les més habituals. En queden fora:

 • Les assegurances socials obligatòries i assegurances col·lectives que instrumentin compromisos de pensions.
 • Les assegurances de vida (defunció)
 • Les operacions de capitalització basades en tècnica actuarial.
 • Les assegurances d’assistència sanitària i malaltia.
 • Les assegurances de caució.
 • Les assegurances de crèdit a l’exportació.
 • Les assegurances agràries combinades.
 • Els contractes de reassegurança.
 • Les operacions d’assegurança relacionades amb el transport internacional de mercaderies o viatgers.
 • Les operacions d’assegurança relacionades amb vaixells o aeronaus que es destinen al transport internacional, amb excepció dels que realitzin navegació o aviació privada d’esbarjo.