Millores del sistema nacional de garantia juvenil

En el BOE del dia 24 de desembre, s’ha publicat el Reial decret-llei 6/2016 de mesures urgents per a l’impuls del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Per arribar a més beneficiaris, la norma aprovada introdueix modificacions que simplifiquen el registre en la Garantia Juvenil. Així, n’hi haurà prou amb no haver rebut formació ni haver estat treballant el dia anterior a la sol·licitud d’inscripció per complir els requisits, en lloc dels tres mesos sense haver rebut formació o els 30 dies sense ocupació exigits en la regulació actual. A més, amb efectes de l’1 de gener de 2017, s’estableixen bonificacions en les cotitzacions a la Seguretat Social per a les empreses i autònoms que participin en el programa, en contractar a treballadors joves inscrits en Garantia Juvenil. Les reduccions que s’estiguessin gaudint anteriorment passaran a convertir-se en bonificacions.

Entre les mesures per fomentar l’ocupació de la llei 18/2014, de 15 d’octubre, es va introduir el Sistema Nacional de Garantia Juvenil a Espanya, acordat prèviament per a tota la Unió Europea pel Consell de Ministres d’Ocupació, Assumptes Socials i Consum.

La regulació inicial incloïa com a beneficiaris de les accions del Sistema als joves més grans de 16 anys i menors de 25, o menors de 30 anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que la Llei 25/2015, de 28 de juliol, va estendre als joves més grans de 25 anys i menors de 30 mentre la seva taxa de desocupació superés el 20%.

Doncs bé, ara s’ha publicat el Reial decret-llei 6/2016, de 23 de desembre, de mesures urgents per impulsar el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, vigent a partir del 25 de desembre de 2016, que en modifica alguns aspectes, com són la millora de la inscripció i atenció en ell, per enfortir-lo i contribuir al fet que un més joves accedeixin als seus beneficis.

Principals novetats del Reial decret-llei 6/2016

 • Els requisits per inscriure’s en el Sistema relatius a no haver treballat ni rebut accions educatives o formatives en determinats períodes abans de presentar la sol·licitud, es limiten al dia natural anterior. I el relatiu al requisit de presentar una declaració expressa de tenir interès a participar, adquirint un compromís de participació activa, s’obvia en el cas dels demandants d’ocupació, en estar inscrits en els serveis públics d’ocupació.

  Així és com queden des del 25-12-2016 els requisits d’accés a Garantia Juvenil:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió Europea o dels Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure’s els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.

  • Estar empadronat en qualsevol localitat del territori espanyol.

  • Tenir més de 25 anys i menys de 30 al moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

  • No haver treballat, ni haver rebut accions educatives o formatives en el dia anterior a la data de presentació de la sol·licitud.

  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació n’hi haurà prou amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.

 • Fins ara, tan sols les comunitats autònomes podien crear addicionalment fitxers específics per facilitar la inscripció i el tractament de la informació. Ara, podran fer-ho tant aquestes com l’Administració General de l’Estat, les entitats que integren l’administració local, les entitats de dret públic vinculades o dependents de totes elles, els interlocutors socials i entitats que actuïn en l’àmbit privat.

  S’inclou aquí la possibilitat de complementar el perfil bàsic dels joves registrats, així com la possibilitat d’implantar mecanismes específics per a la inscripció (amb respecte sempre dels requisits que té establerts), perquè els usuaris inscrits puguin tramitar la seva baixa en el sistema, i l’accés, la rectificació, la cancel·lació i l’oposició.

 • S’introdueix com a novetat la inscripció automàtica en el Sistema per la mera inscripció o renovació com a demandant d’ocupació en un servei públic d’ocupació si es compleixen els requisits, amb efectes retroactius a la data de la inscripció o la renovació.

  A més, els serveis públics d’ocupació podran sol·licitar la inscripció en el Sistema de les persones inscrites com a demandants d’ocupació des de l’1 de setembre de 2013, que haguessin participat en alguna de les mesures o accions d’aquest, i es considera com a data d’inscripció la d’inici de l’acció.

 • A més, ara la inscripció a través dels procediments establerts comportarà l’autorització d’intercanvi i cessió de les seves dades personals entre tots els subjectes que participen en el Sistema.

 • El mateix que, per ser beneficiari de les mesures o accions del Sistema, l’obligació de mantenir prèviament uns requisits determinats es manté, però sense els terminis anteriors, de manera que ara, una vegada transcorreguts 4 mesos des de la inscripció en el Sistema, s’haurà de comprovar abans de prestar qualsevol tipus d’atenció que se segueixen complint els requisits d’aquesta inscripció, és a dir, no haver treballat ni rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior.

 • S’inclou als interlocutors socials com a part del Sistema i de la Comissió Delegada de Seguiment i Avaluació.

 • Les comunitats autònomes podran implantar mecanismes de coordinació per conèixer les actuacions que els subjectes que formen part del Sistema estiguin duent a terme al seu territori.

 • Les reduccions i bonificacions a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi i als contractes per a la formació i l’aprenentatge, amb efectes des de l’01-01-2017, s’aplicaran així mateix a aquells inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin amb els requisits de la norma.

Atenció. Les reduccions que s’estiguessin gaudint abans de l’1 de gener de 2017, en el cas de treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, passaran a tenir la naturalesa de bonificacions en les cotitzacions a partir d’aquesta data, sense que d’això se’n derivin efectes per als empresaris.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.