Decret llei 34/2020 de 20 d’octubre de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

A continuació us comentem les principals mesures del Decret llei 34/2020:

Premisses que permeten a la part arrendatària demanar la modificació de les condicions del contracte:

  • Condicions de l’activitat: L’autoritat ha d’haver decretat la suspensió o restricció de l’activitat de forma que afecti l’aprofitament o ús del local arrendat. (Aquestes circumstàncies es donen en bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc,  ludoteques, teatres, comerços als quals s’ha restringit l’horari, botigues de 24 hores i hotels).
  • Contractes als quals s’aplica la norma: Els contractes signats a partir de l’ 1 de gener del 1995 en endavant.
  • Requeriment: En aquests casos la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d’una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

Cas inexistència d’acord en el termini d’un mes a partir de la data del requeriment, s’aplicarà les regles següents:

  • Cas de suspensió de l’activitat: Reducció de la renda i d’altres quantitats degudes al 50% a partir de la data del requeriment i mentre duri la mesura de suspensió.
  • Cas de restricció parcial de l’aprofitament de l’immoble: Reducció de la renda i altres quantitats degudes en un 50% en proporció a la pèrdua d’aprofitament de l’immoble, mesurada objectivament per la reducció d’aforament o d’horaris o per altres limitacions imposades per la norma.
  • Imputació garanties: Part arrendatària pot exigir imputació de les garanties presentades pel compliment de les seves obligacions, llevat de la fiança legal obligatòria, al pagament de la renda. La part arrendatària ha de reintegrar les garanties en el termini d’un any de la desaparició de les mesures de suspensió o restricció.
  • Factura: Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s’ha d’abstenir d’emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

Cas que les mesures de suspensió o de restricció de l’activitat s’allarguin més de tres mesos en el transcurs d’un any a partir del 22 d’octubre:

  • Desistiment: La part arrendatària podrà optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s’esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d’antelació.

 

Acords de modificació del contracte previs al decret:

  • Independència: La part arrendatària pot fer ús de les facultats que li atribueix aquest Decret llei amb independència dels acords a què, en el seu cas, haguessin arribat les parts contractants amb anterioritat a l’entrada en vigor de l’actual decret.