Mesures fiscals en l’ITP i l’IBI a favor del lloguer d’habitatge

S’estableix l’exempció de l’ITP en la subscripció de contractes d’arrendament per a ús estable i permanent i noves mesures a l’IBI per a afavorir el lloguer.

Al BOE del dia 18 de desembre, s’ha publicat el Reial decret llei 21/2018, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer que contempla un conjunt de mesures de caràcter urgent per a millorar l’accés a l’habitatge i afavorir el lloguer assequible.

La nova norma, amb efectes generals des del 19 de desembre de 2018, comprèn modificacions en cinc normes: la Llei d’arrendaments urbans, la Llei sobre propietat horitzontal, la Llei d’enjudiciament civil, el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i el text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Pel que fa a les mesures fiscals, la norma contempla les següents novetats:

1. Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD)

S’estableix l’exempció de l’ITP i AJD en la subscripció de contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent, de manera que es redueixen les càrregues fiscals que comporta el mercat del lloguer d’habitatge habitual.

2. Impost sobre béns immobles

  • S’exceptua de l’obligació de repercutir l’impost a l’arrendatari quan l’arrendador sigui un ens públic en els supòsits de lloguer d’immoble d’ús residencial amb renda limitada per una norma jurídica.
  • Es modifica la regulació del recàrrec previst per als immobles d’ús residencial desocupats amb caràcter permanent, mitjançant la seva remissió a la corresponent normativa sectorial d’habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de llei, a fi que pugui ser aplicat pels ajuntaments mitjançant l’aprovació de la corresponent ordenança fiscal.
  • Es crea una bonificació potestativa de fins al 95% per als immobles destinats a lloguer d’habitatge amb renda limitada per una norma jurídica.