Meritació i pagament de la pensió

Analitzem diferents supòsits sobre la meritació i el pagament de les pensions.

Tenen pagues extraordinàries les pensions derivades d’accident de treball o malaltia professional?

Quan les pensions deriven d’accident de treball o malaltia professional, les dues pagues extraordinàries de juny i novembre estan prorratejades en les mensualitats ordinàries, ja que aquestes pensions s’abonen en 12 pagues.

Quan es merita el dret a les pagues extraordinàries?

Els períodes de meritació estaran compresos entre:

L’1 de desembre i el 31 de maig de l’exercici següent, tots dos inclosos, si es tracta de la paga extraordinària de juny.

Entre l’1 de juny i el 30 de novembre, també tots dos inclosos, si es tracta de la paga extraordinària de novembre.

Serà suficient un dia d’abonament de la pensió per al còmput de la sisena part íntegra de la paga extraordinària corresponent.

En quins supòsits s’efectua la liquidació de la paga extraordinària i com es calcula?

En els casos d’extinció, baixa o suspensió del percebo d’una prestació, qualsevol que sigui la causa, la paga extraordinària s’entendrà reportada el dia 1 del mes en què s’acordi la baixa o suspensió o es produeixi la causa d’extinció.

S’abonarà a raó d’una sisena part per cadascun dels mesos compresos entre el mes de desembre (paga extraordinària de juny) o el mes de juny (paga extraordinària de novembre), i el mes en què es produeixi la suspensió o extinció de la pensió. Cada sisena part es calcularà prenent la quantia de la pensió ordinària corresponent al mes en què s’acordi la suspensió o extinció.

En quins supòsits s’accepta el gir postal com a modalitat de pagament de pensions?

Només en aquells casos en què el titular de la prestació econòmica de què es tracti no disposi, en la seva localitat de residència, d’un altre mitjà o modalitat de cobrament.

Com s’efectua el pagament de pensions a titulars desplaçats o residents a l’estranger?

La materialització del pagament de la pensió es pot fer, a petició del seu titular, per trimestres o semestres naturals vençuts, encara que la meritació sigui mensual i sense que, en cap cas, es generin interessos a favor del beneficiari.

En quins supòsits és necessari sol·licitar davant l’INSS l’abonament d’una pensió reportada i no percebuda?

Serà necessària la sol·licitud de pensió reportada i no percebuda en els casos de defunció d’un beneficiari de prestacions econòmiques de la Seguretat Social, l’abonament de la qual s’efectuï a través d’una modalitat diferent del sistema d’abonament en compte corrent o llibreta d’estalvi o que aquesta estigués cancel·lada.

La sol·licitud es produirà a instàncies de part legítima i s’abonarà, si escau, en nom de la comunitat hereditària.