L’exclusió del dret de preferència en la subscripció de participacions/accions d’una societat

La Llei de societats de capital preveu la possibilitat que els socis (en decidir en la junta l’augment del capital), puguin acordar la supressió total o parcial d’aquest dret de preferència.

El dret de subscripció preferent és el dret que permet a un accionista/soci d’una societat mercantil a subscriure noves accions/participacions quan es realitza una ampliació de capital. Aquest dret ve recollit en la Llei de societats de capital (LSC) i no pot ser restringit pels estatuts socials.

Doncs bé, un dels aspectes més delicats que suscita el règim al fet que se subjecta el dret de preferència és el relatiu a la seva exclusió.

Dret de preferència

La LSC estableix que en els augments de capital social amb emissió de noves participacions socials o de noves accions, ordinàries o privilegiades, amb càrrec a aportacions dineràries, cada soci tindrà dret a assumir un nombre de participacions socials o de subscriure un nombre d’accions proporcional al valor nominal de les posseïdes.

No pertocarà al dret de preferència quan l’augment del capital es degui a l’absorció d’una altra societat o de tot o part del patrimoni escindit d’una altra societat o a la conversió d’obligacions en accions.

No obstant això, el dret preferent de subscripció pot ser exclòs, per la junta general, en decidir l’augment del capital, en els casos en què l’interès de la societat així ho exigeixi.

Exclusió del dret de preferència

En els casos en què l’interès de la societat així ho exigeixi, la junta general, en decidir l’augment del capital, podrà acordar la supressió total o parcial del dret de subscripció preferent.

Perquè sigui vàlid l’acord d’exclusió del dret de preferència serà necessari:

a) Que els administradors elaborin un informe en el qual s’hi especifiqui el valor de les participacions o de les accions de la societat i s’hi justifiqui detalladament la proposta i la contraprestació a satisfer per les noves participacions o per les noves accions, amb la indicació de les persones a les quals s’hagin d’atribuir, i, en les societats anònimes, que un expert independent, diferent de l’auditor dels comptes de la societat, nomenat a aquest efecte pel Registre Mercantil, elabori un altre informe, sota la seva responsabilitat, sobre el valor raonable de les accions de la societat, sobre el valor teòric del dret de preferència l’exercici de la qual es proposa suprimir o limitar i sobre la raonabilitat de les dades contingudes en l’informe dels administradors.

b) Que en la convocatòria de la junta s’hi hagi fet constar la proposta de supressió del dret de preferència, el tipus de creació de les noves participacions socials o d’emissió de les noves accions i el dret dels socis a examinar en el domicili social l’informe o els informes a què es refereix el número anterior així com demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents.

c) Que el valor nominal de les noves participacions o de les noves accions, més, si escau, l’import de la prima, es correspongui amb el valor real atribuït a les participacions en l’informe dels administradors en el cas de les societats de responsabilitat limitada o amb el valor que resulti de l’informe de l’expert independent en el cas de les societats anònimes.