Les entitats sense ànim de lucre i la Reforma Fiscal

Fa més d’un any que, qui més qui menys, sent a parlar de la famosa Reforma Fiscal, a través de la seva llarga tramitació parlamentària. Aquest recorregut ha culminat amb la publicació al BOE de les Lleis que modifiquen gairebé totes les figures tributàries. Una d’elles és la Llei 27/2014 reguladora de l’IMPOST SOBRE SOCIETATS, que ha entrat en vigor el passat 1 de gener de 2015.

I ves per on, aquesta nova configuració afecta, i molt, a tot l’entramat associatiu. Ens referim a totes aquelles entitats, normalment petites entitats, que no tenen cap afany de lucre, amb finalitats culturals, esportives, educatives (associacions de mares i pares d’escoles), ONGs, associacions de veïns i un llarg etcètera que constitueix el teixit associatiu al nostre país. Algú ha xifrat en 45.000 les entitats catalanes afectades.

Fins ara, la Llei eximia de presentar la declaració de l’Impost sobre Societats, a totes les entitats “petites”, entenent per petites les que tenien ingressos totals inferiors a 100.000 euros, sempre i quan les seves rendes no exemptes (interessos de comptes bancaris per exemple) estiguessin sotmeses a retenció i no superessin tampoc els 2.000 euros.

La nova Llei, en canvi, no fa cap excepció. Totes a declarar. Això vol dir disposar d’una comptabilitat ajustada al Codi de Comerç que reculli el moviment econòmic de l’entitat. Comptabilitat que, com la de qualsevol empresa, ha de tenir el suport documental corresponent (factures i altres justificants dels moviments). La gran majoria de les entitats no hauran de pagar res de l’impost, tota vegada que són entitats que es qualifiquen fiscalment de “parcialment exemptes”. Què vol dir això? Doncs que els resultats que obtenen de l’activitat que els és pròpia i que reverteixen directament en el seu objecte social, gaudeixen d’exempció en l’Impost sobre Societats.

Per tant, el perjudici per a la gran majoria d’entitats serà pels costos indirectes que suposa el paperam i complicacions que comporta tot aquest tema. Això ve agreujat pel fet que les persones que tenen cura de la tresoreria i l’administració de les entitats són persones voluntàries i altruistes als quals se’ls complicarà més la vida, amb més dedicació o més costos si externalitzen les tasques afegides.

Al nostre criteri, això és un despropòsit total. Estem convençuts que properament el Govern de l’Estat haurà de rectificar i eximir de l’obligació de presentar declaració a les petites entitats, en termes iguals o semblants als que han estat en vigor fins ara.

Però, mentrestant què fem? L’enrenou que s’ha muntat entorn d’aquest tema és de gran consideració, ja que gairebé tots els ciutadans formem part d’una o diverses entitats associatives d’aquest tipus i, per tant, podem dir que tothom està afectat per aquest despropòsit.

Tenint en compte que la declaració de l’exercici 2015 en tot cas s’haurà de presentar el mes de JULIOL de 2016, i com que estem convençuts que hi ha d’haver modificacions al respecte, el nostre consell és que totes les entitats tinguin cura de disposar de la documentació de suport dels moviments econòmics de l’entitat (factures, extractes bancaris, etc.) i recollir les anotacions en els registres d’ingressos i despeses o altres d’auxiliars que permetin facilitar la confecció de la comptabilitat de l’entitat en el format adequat, en cas que això esdevingui finalment imprescindible.

Esperem doncs que tinguem bones notícies per a les entitats en els propers mesos i que la normalitat i el sentit comú acabin imposant-se.

Jaume Carles