L’error comptable i els seus efectes sobre els comptes anuals

El TEAC en una Resolució recent ha reiterat el seu criteri que en cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels comptes anuals corresponents a aquell, l’error s’esmenarà en l’exercici en què es detecti. L’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici que es detecti i, per tant, afectarà l’impost sobre societats d’aquest exercici.

L’informem que el TEAC en la seva Resolució de 26 de gener de 2021, ha reiterat el seu criteri que l’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’impost sobre societats d’aquest exercici.

En el cas que s’analitza, posteriorment a la formulació i a la liquidació de l’impost sobre societats, exercici 2016, s’adverteix l’error per part de l’entitat en la comptabilització d’una operació. Per corregir l’error comptable, l’entitat procedeix a reformular els seus comptes anuals de l’exercici 2016 amb data 15 de desembre de 2017, després del que considera procedent rectificar la seva autoliquidació de l’impost sobre societats.

Doncs bé, en virtut del disposat per la NV. 22a del RD 1514/2007 (PGC) i pels arts. 10 i 11 de la Llei 27/2014 (LIS), en cas d’apreciació d’errors comptables en un exercici posterior a la formulació dels comptes anuals corresponents a aquell, l’error s’esmenarà en l’exercici en què es detecti, i no procedirà, en conseqüència, la modificació del resultat comptable de l’exercici en el qual es va produir l’error, la base imposable de l’impost sobre societats, determinada a partir d’aquest resultat, no s’ha de modificar.

Dit d’una altra manera, l’error comptable tindrà efectes sobre els comptes anuals de l’exercici en el qual es detecti i, per tant, afectarà l’impost sobre societats d’aquest exercici.

La qüestió ha arribat al Tribunal Suprem (TS) i en aquest moment està pendent de fixar-se jurisprudència sobre aquest tema, no obstant això la qual cosa, per congruència i seguretat jurídica, el TEAC es manté en la seva doctrina anterior, que s’acaba de resumir.

En concret, l’acte del TS de 8 de maig de 2020 que admet a tràmit el recurs de cassació entén que les següents qüestions revesteixen interès cassacional:

Concretar els efectes de la qualificació del Registrador Mercantil i posterior inscripció en el Registre Mercantil, referida a la reformulació de comptes anuals d’un exercici anterior, respecte de la base imposable de l’IS liquidat en el referit període impositiu, tenint en compte la regla d’imputació temporal d’ingressos i despeses previstes en la llei de l’impost.

Determinar en quin període impositiu s’ha de considerar la rectificació comptable operada en reformular els comptes anuals d’un exercici anterior, amb posterior inscripció al Registre Mercantil. En particular, si en el període en què es realitza la rectificació o bé en el període al qual aquesta rectificació es refereix, tenint en compte que conforme a l’article 10.3 de la llei de l’impost la seva base del mateix es calcula sobre la base de la comptabilitat mercantil aprovada pel subjecte passiu.