La seva empresa compta amb un model de prevenció de delictes “compliance penal”?


Els recordem que amb la reforma del codi penal es traspassa a les empreses la responsabilitat penal pels delictes comesos “en nom seu o per compte seu i, en el seu benefici, pels seus representants legals i administradors de fet o de dret”. Així mateix hi ha responsabilitat si el delicte el cometen persones subordinades a aquests representants o administradors per causa de “no haver-se exercit sobre ells el control adient, ateses les concretes circumstàncies del cas”. La responsabilitat subsisteix encara que no es pugui individualitzar la persona física que va cometre l’acció delictiva.

Cal tenir en compte que la responsabilitat penal de la societat pot ser exigible respecte de delictes mediambientals, revelació de secrets, contra la propietat intel·lectual o industrial, transaccions internacionals, estafa, insolvència punible, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social, contra els drets dels ciutadans estrangers, danys informàtics, etc.

Per tant, s’obliga als empresaris a adoptar les mesures de vigilància necessàries per evitar que en l’exercici de l’activitat social puguin cometre aquests delictes.

Dit d’una altra forma, es castiga fins amb penes de presó a aquells que incompleixin de forma greu els deures de supervisió, vigilància i control de la seva activitat.

Quines mesures s’han d’adoptar per part dels administradors de l’empresa per evitar aquesta responsabilitat penal?

La reforma del codi penal reconeix la possibilitat que la persona jurídica atenuï o eximeixi la seva responsabilitat, sempre que, adopti eficaçment un model de prevenció de delictes (“compliance penal”).

El pla de previsió de delictes ha de comptar amb una sèrie d’elements bàsics com el de l’existència d’un compliance officer (persona encarregada de la implantació i control del pla) un canal de denúncies, un mapa de riscos, un codi de sancions, mesures de reparació, etc. A més, el pla s’ha d’actualitzar constantment i s’ha d’adaptar al funcionament de l’empresa.

Com es pot veure, ens trobem davant una qüestió molt important, ja que estem parlant de responsabilitats penals i desprestigi empresarial. L’empresa, per tant, ha de ser exquisida en el compliment d’aquestes obligacions per a això s’aconsella un assessorament jurídic especialitzat que el nostre despatx pot oferir-li.

Creació d’un MODEL D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE PREVENCIÓ DE DELICTES

Davant la possibilitat que es responsabilitzi als administradors de les empreses de la conducta o activitats delictives dels seus empleats, i de tercers vinculats, l’empresa es pot protegir mitjançant la implantació en el seu si d’un model d’organització i gestió determinat.

Per què és necessari?

Perquè és l’únic mecanisme de defensa que atorga la llei per poder evitar que l’empresari assumeixi la responsabilitat penal d’un delicte que ha estat comès per un altre.

Si no existeix el model de prevenció de delictes en l’empresa, la condemna de l’administrador és automàtica si s’aprecia l’existència de delicte, ja que es considera que la Llei ha donat a l’empresari la possibilitat de protegir-se i aquest no l’ha aprofitat.

Objectiu

Analitzar, detectar i establir protocols d’actuació per prevenir la comissió de delictes en el si de l’empresa i atenuar o si escau evitar la imputació penal de la persona jurídica.

En realitzar l’anàlisi indicada, automàticament es detecta qualsevol possible infracció administrativa dins de l’empresa, que permet regularitzar-la i per tant, evitar sancions.

Contingut del servei

Facilitar un model d’organització i gestió que resulti adequat per prevenir delictes de la naturalesa del que va ser comès o per reduir de forma significativa el risc de la seva comissió en el si de l’empresa.

A través d’aquest model podran:

 • Identificar les activitats en l’àmbit de les quals puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts.
 • Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la persona jurídica, d’adopció de decisions i de la seva execució en relació amb aquells.
 • Disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts.
 • Imposar l’obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encarregat de vigilar el funcionament i observança del model de prevenció.
 • Establir un sistema disciplinari que sancioni adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model.

Paral·lelament, s’haurà de:

 • Realitzar una verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els facin necessaris.
 • Formar als treballadors en el lideratge de l’empresa i en el compliment de les directrius empresarials.

Què se li lliurarà?

1. Document físic denominat “Programa de prevenció de delictes de l’empresa”

Contindrà els següents apartats:

 • Apartat 1: de detecció de riscos.

Detecció dels possibles riscos en relació als delictes tipificats en relació a les persones jurídiques. Apartat que es realitzarà en funció del CHECKLIST que es facilités a l’empresa i que haurà de ser contestat pel client.

 • Apartat 2: descripció dels riscos.
 • Apartat 3: protocols d’actuació, polítiques i recomanacions.
 • Apartat 4: documentació i contractes de l’empresa que avalen la implantació del programa
 • Apartat 5: sistemes de comunicació i informació.
 • Apartat 6: sistema disciplinari.
 • Apartat 7: formació del personal.

La formació a realitzar a més de formar en la normativa de compliment penal, potenciarà el compromís dels treballadors amb l’empresa, la seva productivitat i el lideratge de l’organització.

La formació s’ha de fer amb caràcter anual de forma obligatòria.

 • Apartat 8: planificació anual d’accions des de la direcció de la empresa.

 

2. Auditoria anual

 Que es compondrà dels següents apartats:

Servei de revisió i millora del model. Entre altres punts de revisió s’inclourà una nova anàlisi dels riscos per determinar si segueixen sent els mateixos i en el mateix nivell, o és convenient passar recomanacions a protocols.

Comprovació de compliment de les mesures de control establertes per a l’any anterior.

Formació personal.

Informe final d’auditoria:

            Que inclourà:

 • Apartat 1: modificacions per millores del PPD.
 • Apartat 2: incidències detectades i les mesures de correcció proposades.
 • Apartat 3: justificants de formació.
 • Apartat 4: planificació d’accions per l’any següent.

Es poden posar en contactes amb Grup Carles Advocats per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.