La renúncia del soci d’una societat: requisits i efectes

Si un soci desitja abandonar l’empresa, l’única opció que té és la de vendre les seves accions o participacions socials. Ara bé, el soci que vol abandonar la societat no pot obligar els altres socis a comprar la seva participació en el capital social, per la qual cosa, si no troba un comprador extern i els altres socis no volen assumir les seves accions o participacions, seguirà vinculat a l’empresa irremeiablement. No obstant això, la legislació preveu una altra via perquè un soci pugui sortir d’una societat, l’exercici del dret de separació.

Quan ens plantegem quines opcions té un soci per renunciar a la seva posició i “sortir” de la societat, la Llei de societats de capital i diversa normativa ens presenta una sèrie d’alternatives, que, a grans trets, procedirem a analitzar.

La venda o transmissió de les accions o participacions socials

En primer lloc, el soci podria optar per vendre o cedir les seves participacions a la mateixa societat o a un tercer, sempre que la resta dels socis hi estiguin d’acord. Aquest procediment ve establert en la Llei de societats de capital sota el règim de transmissió voluntària per actes entre vius, que configura la transmissió lliure a favor del cònjuge, de l’ascendent o descendent del soci, o a favor de societats pertanyents al mateix grup de la transmitent, sempre que no s’hagi establert el contrari en els estatuts.

Cal esmentar que els altres socis gaudeixen d’un dret de subscripció preferent enfront de tercers, de manera que serà obligatori oferir-los als socis restants les participacions abans de transmetre-les.

El dret de separació del soci en una societat

Un altre dels mètodes més comuns és exercint el dret a la separació de socis, a través del qual els socis que no hagin votat a favor de determinats acords d’especial transcendència podran sortir de la societat recuperant la seva inversió. Aquesta opció només serà possible en els determinats casos que es troben enumerats de manera taxativa en la Llei.

Pel que fa a terminis, el dret s’haurà d’exercir en un mes des de la data de la publicació de l’acord en el BORME.

Una vegada s’hagi exercit el dret de separació, la societat haurà de reemborsar o liquidar el valor raonable de les participacions que el soci tenia, desvinculant-lo així de la relació que anteriorment l’unia a la societat. Així, la societat, com a adquirent de les participacions del soci que s’ha separat, les podrà mantenir en règim d’autocartera amb determinades limitacions, o bé amortitzar-les reduint el capital social.

Arribats a aquest punt, no és d’estranyar que sorgeixin discrepàncies a l’hora de determinar el valor de les accions o participacions que s’han adquirit, motiu pel qual la Llei de societats de capital preveu que siguin valorades per un expert independent que hagi estat designat pel registrador mercantil que correspongui d’acord amb el domicili social.

Codi Civil: dret renunciable

Per acabar, a manera de reafirmar l’anteriorment exposat, cal esmentar algunes especificacions del Codi Civil. Entenem que la renúncia de la condició de soci deriva del caràcter essencialment renunciable dels drets, afirmant que l’exclusió voluntària de la llei aplicable, així com la renúncia als drets que s’hi reconeixen, només seran vàlids quan no contrariïn l’interès o l’ordre públic ni perjudiquin tercers. Encara que no es prevegi de manera general la pèrdua dels drets reals en el Codi Civil, sí que s’estableix en el Codi Civil de Catalunya que la propietat s’extingeix per renúncia dels propietaris si, a més, abandonen la possessió de la cosa que és objecte d’aquesta, així com que la voluntat d’abandó no es presumeix per la mera despossessió, sinó que ha de ser expressa.