La fiscalitat de les criptomonedes

Cada dia hi ha més persones que es decideixen a invertir en criptomonedes, les més conegudes, Bitcoin, Ethereum, XRP, Binance o Coin..  Qui hi inverteix és per estalviar o per treure un rendiment comprant i venent. També hi ha qui es dedica a la mineria, que vindria a ser la fabricació d’aquestes criptomonedes.

D’altra banda, l’adquisició de productes amb criptomonedes, si el venedor l’accepta, es considera un mitjà de pagament sense cap més conseqüència fiscal. No entraré en cap detall tècnic del blockchain, ni de com es fabriquen les criptomonedes, sinó en la seva fiscalitat en alguna de les tres circumstàncies descrites i considerant que normalment haurem d’operar a través de plataformes virtuals vinculades a comptes corrents bancaris en euros.

Invertir en criptomonedes. Un cop fet el canvi d’euros a criptomoneda, no té cap altra repercussió que la d’haver-se de declarar a l’impost de patrimoni si el valor, sumat als altres elements mobiliaris i immobiliaris, supera la base mínima que obliga a declarar. El valor que s’haurà de declarar serà el de canvi en euros a última hora del dia 31 de desembre. Tenint en compte la volatilitat de les criptomonedes, aquest concepte de l’hora, és important.

Operar amb criptomonedes. O per entendre’ns millor, buscar un benefici amb la compra i venda, aprofitant la seva volatilitat. Aquí es tributa per IRPF en cas de persones físiques residents, o per Impost de Societats en cas de persones jurídiques. El criteri és el mateix que en les operacions de compra i venda de títols cotitzats, i tributarà per guanys i pèrdues patrimonials tenint en compte sempre el criteri FIFO, és a dir, que la venda sempre es considerarà d’aquells títols adquirits primer. El guany patrimonial s’obté de la diferència entre el valor d’adquisició i el de transmissió. Serà imprescindible operar amb plataformes que ens proporcionin suficient informació sobre el valor de canvi en el moment de la compra i de la venda, i més si les operacions comencen amb bitcoins, després es canvien a ethereums, i així successivament amb altres criptomonedes. Per tant, els guanys s’haurien de declarar encara que no hi hagués transaccions en euros. Com es pot observar, tot això pot generar una complicació important i probablement impossible de resoldre si la plataforma on invertim  no ens proporciona tota la informació. Una cosa és comprar avui criptomoneda per 1.000€ i d’aquí a uns mesos tornar-la a vendre i ingressar en euros el valor de la transacció, que això té un càlcul fàcil, i l’altra és operar diàriament  amb diverses criptomonedes. Hi ha qui opina que si l’Agència Tributària no té informació de les operacions de les plataformes, és suficient amb declarar únicament la diferència entre la venda final i l’aportació inicial, sense entrar en cadascuna de les operacions, és a dir compensant tots els guanys i pèrdues en una sola operació, però estrictament parlant això no seria així perquè la compensació de pèrdues amb altres guanys té unes normes que probablement no permetrien aquestes compensacions.

Mineria o fabricació de criptomonedes. Clarament es tracta d’una activitat econòmica i per tant subjecta a l’impost de l’IRPF i de Societats. Els ingressos seran les criptomonedes obtingudes en valor euros i les despeses i inversions seran les normals d’una activitat econòmica.

Es recomana sempre l’assistència i assessorament de professionals de la fiscalitat, donada la complexitat d’aquestes operacions.

 

Sebastià Carles
Gestor administratiu i assessor fiscal de Grup Carles