La declaració del segon any de la pandèmia

Tornem a entrar, com cada any, en la campanya per a la declaració de la renda. El 6 d’abril ha arrencat aquesta campanya per retre comptes amb hisenda de les nostres obligacions fiscals respecte a la renda i el patrimoni de l’exercici 2021. El termini per presentar les declaracions conclourà el 30 de juny (si el resultat és a ingressar amb domiciliació bancària, l’últim dia serà el 27 de juny).

Si la declaració de l’any anterior va estar marcada per la pandèmia, en aquesta ocasió seguirem amb la problemàtica derivada de la Covid-19, o sigui les conseqüències derivades dels cobraments dels ERTO, de l’Ingrés Mínim Vital o de les diverses ajudes que han estat percebent els autònoms, passant per les incidències derivades dels rendiments de lloguers, com és ara els impagaments, les reduccions de lloguer, les moratòries i altres.

A més, arrosseguem encara les conseqüències de l’exercici anterior, de manera que han quedat pendents de resoldre gran quantitat de rectificacions presentades per inexactituds d’imports percebuts pels ERTO i altres circumstàncies.

En general, podem afirmar que les declaracions d’enguany sortiran més desfavorables per als contribuents per diverses raons, entre les quals destaquem:

1.- La incidència de la inflació, que afecta tots els contribuents. En no haver-se deflactat la tarifa de l’impost, ni la resta d’elements que configuren la liquidació (mínims personals i familiars). Tenint en compte que la taxa d’inflació ha estat l’any 2021 del 6,5%, estem davant d’una pujada encoberta poc visible, però sí que afecta les nostres butxaques. La tarifa de la base general s’ha apujat només per als grans contribuents, afegint un nou esglaó a l’escala per a rendes superiors a 300.000 euros. També a la base de l’estalvi s’ha afegit un nou esglaó que grava al 26% la part de renda que supera els 200.000 euros.

2.- La reducció de 8.000 a 2.000 euros en l’aportació màxima a sistemes de previsió social (plans de pensions), fet que incideix en la liquidació de l’impost per part de contribuents amb rendes mitjanes i altes. Quan es va aprovar aquesta mesura es comptava “compensar-la” amb les contribucions empresarials als sistemes de previsió social, que hauria de permetre l’increment de 8.000 euros en la reducció màxima. Aquest increment, que per a l’any 2022 serà de 8.500 euros, tot just està en fase parlamentària i s’espera que entri en vigor aquest any.

3.- Poca incidència de les noves deduccions. Es tracta de les noves deduccions per obres de millora de l’eficiència energètica en habitatges, que va introduir el Reial Decret Llei 19/2021, amb efectes del 6 d’octubre de 2021, que poden permetre deduccions de la quota del 20%, 40% o 60%, segons els casos. En tot cas, és possible que les deduccions per aquest concepte tinguin més incidència l’any en curs, a declarar el 2023.

4.- Rendes immobiliàries imputades.- Com saben tots els contribuents afectats, els immobles a disposició del contribuent que no siguin arrendats, ni sigui l’habitatge habitual (habitatge de més dues places de pàrquing), també estan gravats per l’IRPF, ja que es presumeix un rendiment quantificat en l’1,1% del valor cadastral assignat a l’immoble. Això afecta a les segones residències, immobles desocupats o cedits el seu ús a familiars de forma gratuïta (no als solars). Doncs bé, l’expressat percentatge passa a ser del 2% quan els immobles estiguin ubicats en municipis on faci més de 10 anys de la seva revisió cadastral. Això afectarà per primera vegada als immobles situats a Igualada, ciutat en què l’última revisió cadastral es va portar a terme l’any 2010. En anys anteriors també ha afectat altres municipis propers, com Vilanova del Camí o Santa Margarida de Montbui. De ben segur que molts contribuents s’emportaran sorpreses desagradables per aquest motiu.

Mitjançant l’Ordre Ministerial HFP/207/2022 de 16 de març, s’han aprovat els models de declaració tant de l’I.R.P.F. com de l’Impost sobre el Patrimoni de l’exercici 2021, que no ofereix grans novetats en relació amb els anteriors.

També s’ha publicat al BOE del 16 de març últim,  el Reial Decret-Llei 4/2022 de mesures urgents de suport al sector agrari per causa de la sequera. Entre les mesures fiscals, s’estableix una reducció aplicable a l’exercici 2021 del 20% del rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes per als contribuents que tributen per mòduls.

Donada la limitada extensió del present article, no podem entrar en tota la casuística de les activitats empresarials i professionals que s’han vist afectades per la pandèmia. Tant aquests aspectes, com d’altres derivats de la jurisprudència i doctrina administrativa que ha anat sortint a la llum, fan aconsellable la intervenció d’una gestió professional continuada que permeti donar el màxim de seguretat a la nostra declaració.

 

Jaume Carles
Economista. Gestor Administratiu. Assessor fiscal.

Renda 2021

Demana cita per fer la declaració de la Renda

Article relacionat

Les criptomonedes, cal declarar-les a la Renda?

Pol Martí
Assessor fiscal de Grup Carles