La declaració de l’impost sobre societats de l’exercici 2018. Una cita obligada.

Si l’exercici econòmic coincideix amb l’any natural el termini de presentació per a 2018 serà de l’1 al 25 de juliol de 2019. Si es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’1 al 20 de juliol, tots dos inclosos.

Un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia la CAMPANYA DE L’IMPOST SOBRE SOCIETATS de l’exercici 2018. Aquesta campanya -que s’inicia l’1 de juliol 2019 i finalitza aquest any el 25 del mateix mes– presenta algunes novetats i obligacions de caràcter formal que hem de saber tenint en compte la publicació de l’Ordre HAC/554/2019, de 26 d’abril, per la qual s’aproven els models de declaració de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.

Informem de tot això, sense perjudici dels terminis de presentació de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

El termini de presentació es manté amb caràcter general dins dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu. No obstant l’anterior, si el període impositiu coincideix amb l’any natural, i es produeix la domiciliació del pagament del deute tributari, el termini per a aquesta domiciliació bancària és de l’01-07-2019 al 20-07-2019, tots dos inclosos, si bé es pot realitzar en l’entitat de dipòsit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria (banc, caixa d’estalvi o cooperativa de crèdit) situada en territori espanyol en la qual es trobi obert al seu nom el compte en el qual es domicilia el pagament. En els supòsits de domiciliació bancària els pagaments s’entenen realitzats en la data de càrrec en compte de les domiciliacions, i es considera justificant de l’ingrés l’expedit per l’entitat de dipòsit.

Com en l’exercici anterior, existeix un model 200 de declaració individual, que inclou altres peticions d’informació i continua incorporant una important càrrega extra de treball. A més, per a grups fiscals existeix un model específic de declaració: el model 220.

Recordi que tindrà caràcter obligatori per als contribuents, la presentació per via electrònica a través d’Internet dels models 200 i 220, independentment de la forma o denominació que adopti el subjecte passiu de l’impost.

Atenció. En relació amb l’emplenament del model 200 de declaració, la principal novetat per a l’exercici 2018 consisteix que a partir de l’1 de juliol de 2019 el programa d’ajuda PADIS del model 200 ja no estarà disponible i serà substituït per un formulari d’ajuda (Societats Web) per a períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2018, amb l’objectiu d’introduir millores en la gestió de les declaracions tributàries presentades pels contribuents.

Societats Web serà la “plataforma de treball” que permetrà la presentació de la liquidació de l’impost sobre societats a tots aquells usuaris que desitgin utilitzar les eines que l’Agència Tributària posa a la disposició dels contribuents per a efectuar les seves declaracions i autoliquidacions, molt similar al ja conegut “Renda Web” i que serveix a les persones físiques per a presentar les seves declaracions de renda.

Qui estan subjectes a l’impost sobre societats?

La subjecció a l’impost la determina la residència en territori espanyol. Es consideraran residents en territori espanyol les entitats en les quals concorri algun dels següents requisits:

 1. Que s’haguessin constituït conforme a les lleis espanyoles.
 2. Que tinguin el seu domicili social en territori espanyol.
 3. Que tinguin la seu de direcció efectiva en territori espanyol.

A aquest efecte, s’entendrà que una entitat té la seva seu de direcció efectiva en territori espanyol quan en ell radiqui la direcció i control del conjunt de les seves activitats.

L’administració tributària podrà presumir que una entitat radicada en algun país o territori de nul·la tributació o considerat com a paradís fiscal té la seva residència en territori espanyol quan els seus actius principals, directament o indirecta, consisteixin en béns situats o drets que es compleixin o exercitin en territori espanyol, o quan la seva activitat principal es s’hi desenvolupi, tret que aquesta entitat acrediti que la seva direcció i efectiva gestió té lloc en aquell país o territori, així com que la constitució i operativa de l’entitat respon a motius econòmics vàlids i raons empresarials substantives diferents de la simple gestió de valors o altres actius.

Concretament, seran contribuents de l’impost, quan tinguin la seva residència en territori espanyol:

Tota classe d’entitats, sigui quina sigui la seva forma o denominació, sempre que tinguin personalitat jurídica pròpia, excepte les societats civils que no tinguin objecte mercantil.

S’inclouen, entre altres:

 • Les societats civils amb objecte mercantil.
 • Les societats mercantils: anònimes, de responsabilitat limitada, col·lectives, laborals, etc.
 • Les societats estatals, autonòmiques, provincials i locals.
 • Les societats cooperatives i les societats agràries de transformació.
 • Les societats unipersonals.
 • Les agrupacions d’interès econòmic.
 • Les agrupacions europees d’interès econòmic.
 • Les associacions, fundacions i institucions de tota mena, tant públiques com privades.
 • Els ens públics (administracions de l’Estat, administració de les comunitats autònomes, corporacions locals, organismes autònoms, etc.).

A més, les següents entitats, sense personalitat jurídica pròpia:

Els fons d’inversió regulats en la Llei d’institucions d’inversió col·lectiva.

 • Les unions temporals d’empreses.
 • Els fons de capital-risc.
 • Els fons de pensions.
 • Els fons de regulació del mercat hipotecari.
 • Els fons de titulització hipotecària.
 • Els fons de titulització d’actius.
 • Els fons de garantia d’inversions.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna.
 • Els Fons d’Actius Bancaris.

Els contribuents seran gravats per la totalitat de la renda que obtinguin, amb independència del lloc on s’hagués produït i sigui quina sigui la residència del pagador.

Qui estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats?

Estan obligats a presentar la declaració de l’impost sobre societats tots els seus contribuents, amb independència que hagin desenvolupat o no activitats durant el període impositiu i que s’hagin obtingut o no rendes subjectes a l’impost.

Per tant, circumstàncies com que l’entitat romangui inactiva o que, tenint activitat, no s’hagin generat com a conseqüència d’aquesta activitat rendes sotmeses a tributació, no eximeixen al contribuent de l’obligació de presentar la preceptiva declaració.

Concretament, les entitats sense ànim de lucre, col·legis professionals, associacions empresarials, cambres oficials, sindicats de treballadors i partits polítics, entre altres, estaran obligats a declarar la totalitat de les seves rendes, exemptes i no exemptes.

Com a úniques excepcions a l’obligació general de declarar, la normativa vigent contempla les següents:

 • Les entitats declarades totalment exemptes per l’article 9.1 de la Llei de l’impost sobre societats o que els sigui aplicable el règim d’aquest article.
 • Les entitats parcialment exemptes a què es refereix l’article 9.3 de la Llei de l’impost sobre societats que compleixin els següents requisits:
 • Que els seus ingressos totals no superin els 75.000 euros anuals.
 • Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin 2.000 euros anuals.
 • Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.
 • Les comunitats titulars de muntanyes veïnals en mà comuna respecte d’aquells períodes impositius en què no tinguin ingressos sotmesos a l’impost sobre societats, ni incorrin en cap despesa, ni realitzin les inversions que donen dret a la reducció en la base imposable específicament aplicable a aquests contribuents.

Atenció. Tingui present que des de l’01-01-2016, les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil, que venien tributant en règim d’atribució de rendes en l’IRPF, passen a ser contribuents de l’impost sobre societats. No obstant això, continuaran tributant per l’IRPF, les societats civils que realitzin activitats agrícoles, ramaderes, forestals, pesqueres, mineres, així com les professionals en el sentit de la llei 2/2007, de societats professionals.

Quin és el període impositiu i la meritació de l’impost?

Regla general

El període impositiu, al qual s’ha de referir la declaració de l’impost sobre societats, coincideix amb l’exercici econòmic de cada entitat.

 

Regles particulars

Encara que no hagi finalitzat l’exercici econòmic, el període impositiu s’entén conclòs en els següents casos:

 • Quan l’entitat s’extingeixi. S’entén produïda l’extinció quan tingui lloc l’assentament de cancel·lació de la societat en el Registre Mercantil, estant, en conseqüència, obligada a presentar la seva declaració en el termini dels 25 dies naturals següents als sis mesos posteriors a aquest assentament de cancel·lació.
 • Quan tingui lloc un canvi de residència de l’entitat resident en territori espanyol a l’estranger.
 • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l’entitat i això determini la no subjecció a l’impost sobre societats de l’entitat resultant.
 • Quan es produeixi la transformació de la forma jurídica de l’entitat i això determini la modificació del seu tipus de gravamen o l’aplicació d’un règim tributari especial.

En cap cas, el període impositiu pot excedir de dotze mesos.

En resum:

La durada del període impositiu pot ser:

 • Dotze mesos
  • coincident amb l’any natural
  • no coincident amb l’any natural
 • Inferior a dotze mesos

En qualsevol cas, els contribuents de l’impost sobre societats hauran de presentar una declaració independent per cada període impositiu.

Pel que respecta a la meritació, l’impost sobre societats s’esdevindrà l’últim dia del període impositiu.

Principals novetats per a la declaració de l’exercici 2018

En relació amb l’impost sobre societats corresponent a l’exercici 2018 s’han aprovat algunes novetats que són objecte d’incorporació en el model de declaració, tot això sense perjudici dels terminis de presentació i peculiaritats de les declaracions que tinguin establertes les comunitats autònomes del País Basc i Navarra.

L’exercici 2018, que hem de declarar ara el 2019, ve marcat per l’aprovació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018 que ha introduït canvis en l’impost. En concret, es torna a modificar la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, el denominat Patent box, afegint també un nou règim transitori per a aquest incentiu. També es regula una exempció per a determinades rendes obtingudes per les Autoritats Portuàries, amb efectes per als períodes impositius iniciats a partir del 2017. També el Reial decret 17/2018 ha modificat, amb efectes per a exercicis impositius iniciats a partir del dia 10 de novembre de 2018, l’article 15 de la llei de l’impost per a impedir la deducció en el prestador del deute tributari per actes jurídics documentats en les operacions de préstecs hipotecaris.

També s’ha publicat el Reial decret 1074/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifiquen el Reglament de l’impost sobre societats (RIS), que s’estableix un nou supòsit d’excepció a l’obligació de retenir respecte de les quantitats satisfetes als fons de pensions pels fons de pensions oberts com a conseqüència del reintegrament o mobilització de participacions dels fons de pensions inversors o dels plans de pensions inversors.

D’altra banda també hem tenir en compte la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 19/1994 de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries, que realitza diverses modificacions que afecten la regulació de la Reserva per a inversions a Canàries -RIC- i el Reial decret llei 27/2018, de 28 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària i cadastral, que va introduir modificacions aprovades per la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

A això cal afegir des del punt de vista comptable, un apreciable esforç extra per part de l’ICAC, que ha emès un gran nombre de consultes dirigides a aclarir algunes de les qüestions més complexes en l’aplicació dels Plans Generals de Comptabilitat, així com noves Resolucions d’interès per a aquesta declaració, com la Resolució de 5 de març de 2019 de l’ICAC per la qual es desenvolupen els criteris de presentació dels instruments i altres aspectes comptables relacionats amb la regulació mercantil de les societats de capital, i l’aprovació de Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat.

Amb la finalitat de poder-li oferir un millor servei, li preguem que prepari com més aviat millor la documentació necessària i que sol·liciti dia i hora per a poder-la analitzar conjuntament.

Tingui present la següent documentació:

Comptes anuals 2018: en ells tindrem la informació bàsica que cal incorporar al model de l’impost sobre societats.

Declaracions de l’impost sobre societats d’exercicis anteriors: ens donaran pistes sobre diferències entre la base imposable i el resultat comptable que puguin revertir el 2018, bases imposables negatives que puguem compensar, saldo de deduccions no aplicades en el passat que es poden aprofitar ara, etc.

Declaracions 2018 d’altres impostos perquè les quadrem amb les magnituds consignades en la declaració de societats: IVA (resum anual), 190 de retencions, 180 de retencions per arrendament d’immobles, 193 (resum anual de retencions del capital mobiliari), etc.

Pagaments fraccionats de 2018.

Certificats: de retencions sobre arrendaments d’immobles, sobre rendiments del capital mobiliari percebuts, d’entitats en règim d’atribució de rendes, si és que la societat és partícip o comuner o de donatius o donacions efectuades en l’exercici i de donatius o donacions, etc.