Justícia europea per als afectats per les clàusules sòl

Fa uns mesos informàvem que el Tribunal Suprem va reconèixer la nul·litat de les clàusules sòl contingudes en les hipoteques subjectes a interès variable. Des d’aleshores, els Tribunals estaven resolent a favor del dret dels consumidors a recuperar els imports indegudament pagats per aquest concepte.

El Tribunal Suprem va reconèixer l’abús d’aquestes clàusules per resultar inintel·ligibles per als afectats, però també va limitar el temps a partir del qual podia reclamar-se la devolució a la data en què va dictar la sentència, el passat mes de maig de 2013.

A la vista de les múltiples reclamacions d’afectats, el Jutjat Mercantil núm. 1 de Granada i l’Audiència Provincial d’Alacant van dirigir-se al Tribunal de Justícia de la Unió Europea per què es pronunciés en relació a aquesta qüestió.

Finalment, el Tribunal de Luxemburg, en Sentència de data 21 de desembre d’enguany, ha resolt a favor de tots els consumidors afectats. Aquests, podran reclamar la devolució del total de les quanties indegudament cobrades, no només des del mes de maig de 2013, sinó des del moment de la constitució de la hipoteca.

El Tribunal Europeu dictamina que limitar el temps de reclamació genera “una protecció dels consumidors incomplerta i insuficient”, atès que una clàusula contractual declarada abusiva mai ha existit, fet pel qual no pot tenir efectes davant del consumidor, i molt menys limitar els seus drets de reclamació a una data concreta, quan la clàusula s’entén nul·la des del principi.

Les persones que es trobin afectades per clàusules sòl hauran de reclamar la devolució, mitjançant l’enviament immediat d’un burofax a l’entitat bancària, sol·licitant el retorn de les quanties abonades en concepte de clàusules sòl. En cas que no es facin efectives, serà necessària la interposició de la corresponent demanda judicial. La sentència serà favorable.

Càrol Castillo

Directora de Grup Carles Advocats
@Carol_GCAdv