IRPH: Altra vegada Europa

Altra vegada ha estat la justícia europea, en la sentència dictada pel TJUE, el passat 3 de març, la que ha rectificat al Tribunal Suprem en relació a l’aplicació de l’índex IRPH en el càlcul dels interessos dels préstecs hipotecaris.

Els interessos que van associats a qualsevol préstec bancari es poden calcular prenent com a referència per a la seva determinació diferents índexs.

Tradicionalment, els més habituals en el mercat hipotecari han estat l’ EURIBOR i l’IRPH.

La sentència del TJUE ha obert la porta a la possibilitat de reclamar l’import que els consumidors han pagat de més en les hipoteques referenciades a IRPH, en cas que la informació que va oferir el banc en contractar-les no hagués estat suficientment transparent.

En moltes ocasions les entitats financeres, sobretot les desaparegudes Caixes, posaven especial interès en què els consumidors contractessin les hipoteques amb els interessos referenciats a l’índex IRPH. S’acostumava a argumentar que era un índex més estable i no subjecte a tantes oscil·lacions com l’EURIBOR i, per tant, segons s’informava, permetia afrontar el pagament de les quotes hipotecàries durant la vida de la hipoteca d’una manera més tranquil·la.

La realitat és que l’evolució de l’IRPH ha estat subjecta pràcticament a les mateixes oscil·lacions que l’EURIBOR, però sempre uns punts per sobre, fet que ha comportat que els consumidors que tenien les hipoteques referenciades a aquest índex les han acabat pagant més cares que els que les tenien a un altre índex.

La sentència del TJUE estableix que la clàusula del préstec hipotecari on es fixen els interessos a l’índex IRPH por ser considerada abusiva, i per tant nul·la, si la informació facilitada per l’entitat bancària en el moment de la seva contractació, va ser poc clara i transparent. L’entitat bancària haurà de poder demostrar que es van mostrar als clients quadres d’evolució de l’IPRH, comparatives amb altres índexs, previsió d’evolució, etc.

Això implica que els consumidors puguin reclamar el que han pagat de mes durant la vida de la hipoteca i que es calculi el que resta d’hipoteca d’acord amb l’índex que la sentència estableixi.

Per tant, si es té una hipoteca referenciada a IRPH seria aconsellable, en primer lloc, estudiar la situació de cada cas i calcular què s’ha pagat de més. Si l’import resultant és interessant caldrà contactar amb l’entitat financera per valorar si hi ha possibilitat d’arribar a un acord que compensi allò que s’ha pagat de més i, en cas contrari, s’haurà de recórrer a la via judicial. En molts casos serà difícil

pel banc acreditar que van facilitar el nivell d’informació que el TJUE estableix com a necessari i, si és així, la sentència serà favorable als interessos del consumidor.

Eulàlia Closa – Grup Carles Advocats