Inspeccions ambientals 2015: ho tens tot apunt?

Directiva d’Emissions Industrials (DEI)

Pla i Programa d’Inspecció Ambiental Integrada per al període 2014-2016

La Directiva d’Emissions Industrials (DEI) i el reglament que la transposen (Llei 5/2013, d’11 de juliol, i Reial decret 815/2013, de 18 d’octubre – Reglament d’emissions industrials) estableixen que les inspeccions ambientals de les instal·lacions on es porti a terme alguna de les activitats indicades en l’annex I del Reglament i que, si escau, arriben als llindars que aquest estableix, han de ser objecte de planificació.

La Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla d’Inspecció Ambiental Integrada per al període 2014-2016 (RESOLUCIÓ TES/609/2014, de 21 de febrer) i actualment està en fase d’aprovació del Programa d’Inspecció Ambiental Integrada per a l’any 2015.

La implantació del nou Pla d’Inspecció Ambiental Integrada per al període 2014-2016 implica novetats respecte a les inspeccions ambientals integrades en activitats de l’annex I.1 i canvis en el procediment de controls ambientals (inicials i periòdics).

Les inspeccions les continuen realitzant les Entitats Ambientals de Control i el moment i la periodicitat de realització de les inspeccions periòdiques ve determinada per una avaluació de risc en funció d’una sèrie de paràmetres establerts pel Departament de Territori i Sostenibilitat (impacte, sistemes de qualitat acreditats, incompliments previs, etc.), establint-se una periodicitat d’1, 2 o 3 anys.

Els establiments inclosos en el Programa d’Inspecció Ambiental Integrada anual-2015, seran informats individualment des de la unitat gestora (Servei Territorial corresponent o des del Servei de Seguiment i Informació d’Activitats de la Direcció General de Qualitat Ambiental) i se’ls requerirà que presentin la inspecció ambiental realitzada per una Entitat Ambiental de Control (EAC) abans de la data límit fixada en el mateix requeriment.

Pel que fa a l’abast de les comprovacions de les inspeccions de seguiment, tindran caràcter integral i inclouran:

_ Comprovació del conjunt de prescripcions i determinacions específiques fixades en l’autorització ambiental integrada.

_ Comprovació dels requeriments legals en matèria ambiental que siguin aplicables.

_ Comprovació de l’execució dels control ambientals establerts per la normativa sectorial específica (controls sectorials, específics i autocontrols)

_ S’informarà als titulars de les novetats del nou règim d’inspecció imposat pel Reglament d’emissions industrials.

 

Necessites assessorament sobre Inspeccions Ambientals?

Parla amb el Raul Antúnez: 678 011 363 | raul.antunez@gcarles.com

T’informarà sobre la preparació, assistència tècnica, formulació d’al·legacions i de tot el que pots necessitar tenir preparat durant les Inspeccions Ambientals Integrades per la tramitació davant l’Administració Ambiental.