Informe base del sòl i les Autoritzacions Ambientals

L’Informe Base del sòl és un requisit per a l’obtenció o renovació de l’Autorització ambiental de les activitats incloses a l’Annex I.1.

Aquesta obligació s’estableix mitjançant la publicació de la Directiva 2010/75/UE, de 24 de novembre de 2010 (DEI), sobre les emissions industrials i sobre prevenció i control integrat de la contaminació.

Aquest estudi és un instrument que permetrà realitzar una comparació quantitativa entre l’estat del sòl de l’emplaçament en el moment de realitzar l’Informe Base i el moment en què es clausuri parcialment o definitivament l’activitat.

L’Informe Base consisteix en:

  • Un estudi de les activitats, processos i substàncies emprades actualment i en el passat, fent especial èmfasi en la fabricació, ús o manipulació de substàncies perilloses rellevants.
  • La investigació del subsòl (sòls i aigües subterrànies) per establir la situació de partida en base a la qual poder comparar quantitativament el seu estat un cop es produeixi el tancament l’activitat.
  • L’establiment d’una xarxa de control del sòl i les aigües subterrànies, que haurà de ser aprovada per l’administració.

Les activitats que considerin que, degut a les seves característiques no poden causar afectacions al sòl del seu emplaçament, poden justificar aquesta situació d’acord amb la documentació tècnica pertinent.

Per a més informació contacti amb el nostre tècnic especialista:
raul.antunez@gcarles.com
678 011 363