Informe a Hisenda de les operacions de reducció de capital o de repartiment de prima d’emissió

Tingui present que si durant l’any 2020 la seva empresa ha realitzat operacions de reducció de capital o de repartiment de prima d’emissió, encara que no estiguin subjectes a retenció, haurà d’informar Hisenda durant el mes de gener de 2021 mitjançant el model 198 “Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris”.

L’informem que segons la normativa actual, si la seva empresa reparteix entre els seus socis la reserva per prima d’emissió d’accions o participacions, o si redueix el capital retornant aportacions, els socis persones físiques es poden veure obligats a tributar en el seu IRPF per les quantitats que percebin.

En concret, aquestes operacions estan subjectes a les següents regles fiscals:

  • Si els fons propis atribuïbles al soci (sense comptar les reserves indisponibles) superen el valor d’adquisició de la seva participació, l’import que percebi fins a assolir aquest excés té el caràcter de rendiment del capital mobiliari. És a dir, es considera que les primeres quantitats que el soci percep són les reserves que s’han generat des que va adquirir la participació, i ha de tributar per elles com si fossin un dividend.
  • L’excés que rebi sobre aquesta diferència no tributa: redueix el valor d’adquisició de la participació fins a deixar-lo a zero. Una vegada assolit aquest límit, l’excés torna a tributar com a rendiment del capital mobiliari.

Informació a Hisenda. Model 198 “Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris”

Encara que els socis hagin de tributar en el seu IRPF per les quantitats percebudes, l’empresa pagadora no quedarà obligada a practicar retenció (com sí que succeïa en cas que distribuís dividends). No obstant això, podria ser que Hisenda no tingués coneixement d’aquests cobraments (com que no hi ha retenció, l’empresa tampoc ha de presentar el resum anual de retencions -el model 190- i declarar les quantitats satisfetes a cada soci).

Doncs bé, per evitar aquesta falta d’informació, Hisenda ha establert l’obligació de presentar la “Declaració anual d’operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris” (model 198).  En aquest model -que es presenta al gener de cada any-, la seva empresa haurà de facilitar dades sobre les operacions realitzades d’aquest tipus. Hisenda compararà aquesta informació amb el que els socis declarin en el seu IRPF, per la qual cosa podrà controlar la correcta tributació d’aquestes operacions.

En concret, en aquest model haurà de facilitar, entre altres, les següents dades:

  • Socis beneficiaris i percentatge de participació, imports rebuts i identificació de les participacions afectades.
  • Fons propis de l’últim exercici tancat que corresponguin a les participacions afectades, minorat en els beneficis distribuïts i les reserves indisponibles.

Els notaris que intervenen en les operacions de reducció de capital i de repartiment de la prima d’emissió també estan obligats a presentar el model 198 i a informar de la data de la seva realització, per la qual cosa Hisenda, a més, creuarà aquesta informació amb la de la seva empresa.

Així doncs, si durant l’any 2020 ha realitzat alguna d’aquestes operacions, no oblidi declarar-la en el model 198 d’aquest mes de gener de 2021.