Incentius a la contractació

Aquest passat mes de gener es va publicar el Reial Decret Llei 1/2023, en el qual s’estableixen un important nombre de bonificacions destinades a promoure la contractació de determinats perfils, com ara persones amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o de tràfic d’éssers humans, persones en risc d’exclusió social, desocupades de llarga durada o víctimes del terrorisme, així com les persones joves de menys de 30 anys que siguin beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Així mateix, el reial decret incentiva la conducta empresarial en matèria de contractació. Les empreses poden obtenir bonificacions per contractar/incorporar com a socis els treballadors que hagin entrat a l’empresa amb un contracte de formació pràctica, contractar personal en formació, transformar en indefinits contractes formatius i de relleu, realitzar contractes de formació en alternança, o contractar personal investigador en la modalitat de contractes predoctorals.

Addicionalment, també s’han establert mesures per fomentar la conciliació de la vida laboral i familiar. Així, les persones que substitueixen els treballadors durant situacions com el naixement, la cura del menor, el permís de lactància o el risc durant l’embaràs, poden obtenir bonificacions en els seus contractes. A més, s’estableix la possibilitat de canviar el lloc de treball de les persones embarassades en cas d’embaràs de risc.

Altrament, es preveuen bonificacions com la transformació de contractes temporals en contractes fixos-discontinus en l’àmbit agrari, o bé contractes fixos-discontinus realitzats a personal de l’hostaleria, turisme i comerç.

Pel que fa a les mesures aprovades en l’àmbit dels autònoms, els socis treballadors o de treball de les societats cooperatives enquadrats al RETA són beneficiaris de la bonificació de quotes durant el descans per naixement, adopció, guarda per adopció, acolliment, risc durant l’embaràs, o risc durant la lactància natural. No obstant això, es deroga la bonificació a la contractació indefinida per part del treballador autònom com a treballador per compte aliè del seu cònjuge, ascendents, descendents i altre parentiu per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, inclòs.

En definitiva, aquesta llei representa una oportunitat per a les persones en situacions vulnerables per millorar la seva ocupabilitat i per a les empreses per contractar o formar treballadors, tot fomentant la conciliació de la vida laboral i personal.

Lluís Palomas
Director de l’Àrea Laboral de Grup Carles