Impost sobre societats: nou model 231 declaració d’informació país per país sobre operacions vinculades

Al BOE del dia 30-12-2016, es publicà l’Ordre, en vigor des del 30-12-2016 i d’aplicació per primera vegada per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016, per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país sobre operacions vinculades en l’impost sobre societats.

Al BOE del dia 30-12-2016, es publicà l’Ordre per la qual s’aprova el model 231 de Declaració d’informació país per país sobre operacions vinculades en l’impost sobre societats, en vigor des del 30-12-2016, i que serà aplicable per primera vegada per als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener de 2016.

A qui afecta?

La informació país per país resultarà exigible, exclusivament, quan l’import net de la xifra de negocis del conjunt de persones o entitats que formin part del grup, en els 12 mesos anteriors a l’inici del període impositiu, sigui, almenys, de 750 milions d’euros.

Aquest és el model mitjançant el qual les entitats obligades a presentar aquesta informació hauran de complir amb la citada obligació a Espanya.

Recordem que, de manera sintètica, aquestes entitats són les següents:

 1. Les matrius últimes (dominants) espanyoles de grups multinacionals.
 2. Les filials espanyoles de grups la matriu última de les quals (i) no estigui obligada a presentar aquesta informació en la seva jurisdicció de residència, o (ii) les autoritats fiscals del país o territori en el qual resideix no hagin subscrit l’acord d’intercanvi automàtic d’informació en aquesta matèria (sempre que en tots dos casos el grup no hagués designat a una entitat “subrogada” encarregada de complir amb aquesta obligació en un país diferent d’Espanya).
 3. Les filials espanyoles que hagin estat designades pel seu grup com a encarregades de preparar i presentar aquesta informació a l’Agència Tributària (“entitats subrogades”).

Quina informació cal incloure en el model 231?

La Declaració d’informació país per país comprendrà, respecte del període impositiu de l’entitat dominant, de forma agregada, per cada país o jurisdicció, la següent informació, en euros:

 1. Els ingressos bruts del grup, distingint entre els obtinguts amb entitats vinculades o amb tercers.
 2. Els resultats abans de l’impost sobre societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga.
 3. Els impostos sobre societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga satisfets, incloses les retencions suportades.
 4. Els imposts sobre societats o impostos de naturalesa idèntica o anàloga reportats, incloses les retencions.
 5. L’import de la xifra de capital i resultats no distribuïts existents en la data de conclusió del període impositiu.
 6. La plantilla mitjana.
 7. Els actius materials i inversions immobiliàries diferents de tresoreria i drets de crèdit.
 8. La llista d’entitats residents, inclosos els establiments permanents i activitats principals realitzades per cadascuna d’elles.
 9. Una altra informació que es consideri rellevant i una explicació, si escau, de les dades incloses en la informació.

Quan l’entitat resident en territori espanyol formi part d’un grup obligat a presentar la informació país per país, s’haurà de subministrar també, la identificació i el país o territori de residència de l’entitat obligada a elaborar aquesta informació.

Termini i forma de presentació del model 231

La presentació del model 231 de «Declaració d’informació país per país» es podrà realitzar des de l’endemà de la finalització del període impositiu a què es refereixi la informació a subministrar fins que transcorrin dotze mesos des de la finalització d’aquest període impositiu.

La presentació s’efectuarà per via telemàtica a través d’internet.

Es poden posar en contacte amb Grup Carles per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.